ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων είναι το μεγαλύτερο και αρχαιότερο επιστημονικό σωματείο του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέλη του είναι οι μόνιμοι αρχαιολόγοι του Υπουργείου Πολιτισμού, οι οποίοι στελεχώνουν τις μονάδες της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, της αρχαιότερης του ελληνικού κράτους. Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων έχει διττό χαρακτήρα: 1.είναι επιστημονικός φορέας με βαρύνοντα θεσμικό ρόλο στον τομέα της προστασίας της αρχαιολογικής κληρονομιάς και συγχρόνως 2.αποτελεί την συνδικαλιστική έκφραση των αρχαιολόγων του Υπουργείου Πολιτισμού. Ως θεσμικός παράγων έχει διαδραματίσει καίριο ρόλο στη διαμόρφωση του νομικού πλαισίου προστασίας, δηλαδή στην αρχαιολογική νομοθεσία καθώς και στην διαμόρφωση και στον εκσυγχρονισμό της δομής της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και του Υπουργείου Πολιτισμού. Ακόμη, παρεμβαίνει σε διεθνές επίπεδο για ζητήματα προστασίας των αρχαιοτήτων.