ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
Ερμού 136, 10553 Αθήνα. Τηλ-Fax.: 2103252214, E-mail:archaeol@otenet.gr, www.sea.org.gr
 
                                                                                                               
 
                                                                                                                                     Αθήνα,   15/2/2022
 Αρ. Πρωτ.: 18
 
                                                                                                                                      Προς: τα μέλη του ΣΕΑ
 
Ενημέρωση από τη συνάντηση με τον Υπηρεσιακό Γραμματέα ΥΠΠΟΑ
 
Στις 4/1/2022 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του ΔΣ του ΣΕΑ με τον Υπηρεσιακό Γραμματέα του ΥΠΠΟΑ κ. Ε. Αντωνόπουλο, κατά την οποία συζητήθηκαν τα εξής ζητήματα:
 
  1. Λειτουργία Υπηρεσιακών Συμβουλίων χωρίς αιρετά μέλη
 
Δεδομένης της διατυπωμένης πρόθεσης του κ. Αντωνόπουλου να λειτουργήσουν τα Υπηρεσιακά Συμβούλια μέχρι τις 30/3/22 μόνο με τα 3 διορισμένα μέλη τους, το ΔΣ του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων εξήγησε με σαφήνεια τους λόγους για τους οποίους κάτι τέτοιο δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να γίνει δεκτό. Η μακρόχρονη εμπειρία μας από τον τρόπο που λειτουργούν τα συμβούλια δείχνει ότι η συμμετοχή σε αυτά εκπροσώπων των εργαζομένων συμβάλλει καθοριστικά στην ίση μεταχείριση όλων των υπαλλήλων και στην προάσπιση των δικαιωμάτων των συναδέλφων και των συναδελφισσών.
Επισημαίνουμε ότι, λόγω εξελίξεων πάνω στο θέμα, ο Σύλλογός μας έχει εκδώσει σχετική αναλυτική ανακοίνωση στις 9/2/2022 ( http://sea.org.gr/details.php?id=1233).
 
  1. Έκδοση Αποφάσεων - υπηρεσιακές μεταβολές υπαλλήλων
 
Έχει παρατηρηθεί ότι για κάποιες θετικές γνωμοδοτήσεις του Α΄ Υπηρεσιακού Συμβουλίου, που αφορούν σε εκπαιδευτικές / ερευνητικές άδειες ή μεταθέσεις, δεν εκδίδονται ποτέ οι αντίστοιχες Αποφάσεις. Η δικαιολογία που επικαλείται η Διοίκηση γι' αυτήν την αδιανόητη πρακτική είναι φυσικά "οι αυξημένες ανάγκες μιας υπηρεσίας". Υπενθυμίσαμε στον κ. Αντωνόπουλο ότι οι υπηρεσιακές ανάγκες, συζητούνται αναλυτικά κατά τη διάρκεια  της συνεδρίασης και συνεκτιμώνται από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, στο πλαίσιο της γνωμοδότησής του. Ως εκ τούτου, οποιαδήποτε εκ των υστέρων παρέμβαση και αλλοίωση μιας γνωμοδότησης, όχι μόνο παραβιάζει τα δικαιώματα των υπαλλήλων, αλλά συνιστά και άδικη μεταχείριση απέναντι σε όσους συναδέλφους εργάζονται σε υπηρεσίες με "ισχυρές διασυνδέσεις" στο ΥΠΠΟΑ. Επίσης επισημάναμε στον Υπηρεσιακό Γραμματέα ότι, ακόμη και στην περίπτωση που ο τελικός υπογράφων διαφωνεί με τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου, η ορθή διοικητική διαδικασία δεν είναι η σιωπηλή αποχή από την έκδοση μιας Απόφασης, αλλά η έκδοση αρνητικής απόφασης ή η αναπομπή της γνωμοδότησης στο Συμβούλιο, προκειμένου ο κάθε συνάδελφος να μπορέσει να ασκήσει τα σχετικά νόμιμα δικαιώματά του.
 
  1. Aποσπάσεις υπαλλήλων
 
Το ΔΣ έθεσε το σοβαρότατο θέμα των ενδοϋπουργικών αποσπάσεων, οι οποίες έχουν παγώσει εδώ και 5 περίπου χρόνια με αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό των υπαλλήλων, αλλά και την αδυναμία των υπηρεσιών να ανανεώσουν - έστω και προσωρινά - το έμψυχο δυναμικό τους! Ο Υπηρεσιακός Γραμματέας επέμεινε ότι οι αποσπάσεις από υπηρεσία σε υπηρεσία εντός του ΥΠΠΟΑ έχουν καταργηθεί και γίνονται πλέον μόνο μέσα από τη διαδικασία της κινητικότητας. Ωστόσο, ο νόμος 3528/2007 (Κώδικας Δημοσίων Υπαλλήλων), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4440/2016 και ισχύει, δεν καταργεί τις αποσπάσεις εντός του φορέα. Συγκεκριμένα αναφέρει: «Επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλου από μία αρχή σε άλλη του ίδιου Υπουργείου ή σε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύεται από τον οικείο Υπουργό, αντιστρόφως και μεταξύ αυτών, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες στο πλαίσιο της ενδοϋπουργικής κινητικότητας», η διαδικασία της οποίας είναι διακριτή και ορίζεται στο άρθρο 9 του Ν. 4440 (τα άρθρα παρατίθενται στο τέλος της ενημέρωσης). Η αμφισβήτηση του δικαιώματος απόσπασης των υπαλλήλων από τη Διοίκηση συνιστά καταπάτηση των δικαιωμάτων των μελών μας. Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων πρόκειται να απευθυνθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών προκειμένου να αποσαφηνιστεί η σχετική ακολουθητέα διαδικασία. 
 
  1. Έλλειψη προσωπικού
 
Εκθέσαμε, με ιδιαίτερη έμφαση, στον Υπηρεσιακό Γραμματέα, το τεράστιο πρόβλημα που δημιουργεί στις υπηρεσίες η έλλειψη προσωπικού και η μη αντικατάσταση, σε σταθερή βάση, του προσωπικού που συνταξιοδοτείται. Παρά λοιπόν το πολυσχιδές και εξαιρετικά απαιτητικό έργο που ασκούν, οι υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ αντιμετωπίζουν την έλλειψη επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού, ενώ συγχρόνως σοβαρότατες ελλείψεις εντοπίζονται και στα λογιστήρια τόσο των Περιφερειακών Υπηρεσιών, όσο και της Κεντρικής Υπηρεσίας. Πρόκειται για πάγια έλλειψη προσωπικού που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με «δανεισμό» υπαλλήλων από τη μία υπηρεσία στην άλλη, όπως επανειλημμένα συνέβη με υπαλλήλους των κλάδων Διοικητικού- Οικονομικού κατά το έτος 2021. Προκειμένου η κατάσταση αυτή να μην διαιωνιστεί και το 2022, το ΔΣ ζήτησε να προβλεφθεί (έκδοση ΠΥΣ, πιστώσεις) η πρόσληψη ΙΔΟΧ υπαλλήλων σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο και να δρομολογηθεί άμεσα η πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στο ΥΠΠΟΑ. Ο Υπηρεσιακός Γραμματέας έδωσε στο ΔΣ τους συνημμένους πίνακες, τους οποίους και σας αποστέλλουμε για ενημέρωση.
 
  1. Μισθολογικές διεκδικήσεις
 
Για τις μισθολογικές διεκδικήσεις του κλάδου, όπως τις θέσαμε στην από 6/12/2021 επιστολή μας (http://sea.org.gr/details.php?id=1213) προς την πολιτική και υπηρεσιακή ηγεσία του ΥΠΠΟΑ, ο Υπηρεσιακός Γραμματέας ζήτησε σχετική οικονομοτεχνική μελέτη, κάτι στο οποίο θα προχωρήσουμε στο προσεχές διάστημα.
 
 
 
Παράλληλα, ο Σύλλογος επέμεινε ιδιαίτερα στο θέμα της δέσμευσης ποσού για το 2022, με στόχο τη δυνατότητα καταβολής υπερωριακής απασχόλησης και στους υπαλλήλους των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ που εργάζονται πέραν του νόμιμου ωραρίου τους, όπως καταβάλλεται ήδη στους υπαλλήλους της Κεντρικής Υπηρεσίας. Υπενθυμίζουμε στα μέλη μας ότι η ρύθμιση ενός τέτοιου ζητήματος αποτελεί αρμοδιότητα του Υπηρεσιακού Γραμματέα.
 
  1. Διαδικασία κρίσεων:
 
Το ΔΣ άσκησε εκ νέου κριτική στον μη αξιοκρατικό τρόπο ανάληψης θέσεων ευθύνης στο ΥΠΠΟΑ και κατέθεσε τον προβληματισμό του όσον αφορά τις νέες καθυστερήσεις στην ενεργοποίηση της διαδικασίας των κρίσεων. Όπως είχε ήδη ζητηθεί, ήταν αναγκαίο να έχει προχωρήσει η διαδικασία κρίσεων σε θέσεις ευθύνης για τους Προϊσταμένους Διευθύνσεων πριν τη λήξη της θητείας και την επαναπροκήρυξη της θέσης της ΓΔΑΠΚ. Η επιλογή της πολιτικής ηγεσίας να προηγηθεί η κρίση για τη θέση της ΓΔΑΠΚ μας οδηγεί στον 12ο χρόνο από την τελευταία διαδικασία κρίσης Διευθυντών και στον 8ο χρόνο από την τελευταία κρίση Τμηματαρχών! Αποτέλεσμα αυτής της δυσλειτουργίας είναι οι θέσεις να καλύπτονται με τρόπο μη διαφανή και αξιοκρατικό, είτε εκ των ενόντων, είτε με βάση τις επιλογές της πολιτικής ηγεσίας, να υπάρχουν περιφερειακές υπηρεσίες στις οποίες δεν υπάρχουν καν Τμηματάρχες, την ίδια στιγμή που πολλοί συνάδελφοι και συναδέλφισσές μας με τα απαραίτητα προσόντα να… βγαίνουν στη σύνταξη χωρίς καν να τους δοθεί η ευκαιρία να βάλουν υποψηφιότητα για μια θέση ευθύνης!
 
Τέλος, ο Σύλλογος ζήτησε από τον Υπηρεσιακό Γραμματέα να οργανωθούν συναντήσεις με όλους τους Προϊστάμενους των υπηρεσιών για μια ουσιαστική ανταλλαγή απόψεων, και προκειμένου να ενημερωθεί πιο σφαιρικά ο Υπηρεσιακός Γραμματέας για την πραγματικότητα και τα προβλήματα των Περιφερειακών Υπηρεσιών - ιδίως της επαρχίας - ώστε να μπορεί να συνεργάζεται μαζί τους πιο αποτελεσματικά.
 
 
 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΑ,
 
Η Πρόεδρος Η Γενική Γραμματέας
 
Δέσποινα Κουτσούμπα
 
Εύα Γιατρουδάκη
 
 
 
Ν 3528/2007: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛ.ΔΙΟΙΚ.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & ΥΠΑΛ.ΝΠΔΔ (Βλ.άρθρ.0) (412815)
 
«Άρθρο 68
 
 Απόσπαση
 
 1. Η απόσπαση, ήτοι η απομάκρυνση του υπαλλήλου για ορισμένο χρονικό διάστημα από την υπηρεσία στην οποία ανήκει η οργανική θέση που κατέχει και η ανάθεση σε αυτόν καθηκόντων σε άλλη υπηρεσία, διενεργείται για την κάλυψη επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών προσωρινού χαρακτήρα, και αφορά την άσκηση καθηκόντων κλάδου για τον οποίο ο υπάλληλος διαθέτει τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. Ο χρόνος της απόσπασης λογίζεται για κάθε συνέπεια ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στη θέση την οποία ανήκει οργανικά.
 
 2. Επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλων δημοσίων υπηρεσιών κάθε μορφής ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου σε υπηρεσία άλλου Υπουργείου ή σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή σε ΟΤΑ α` και β` βαθμού ή σε Ν.Π.Ι.Δ., σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες στο ΕΣΚ.
 
 3. Επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλου από μία αρχή σε άλλη του ίδιου Υπουργείου ή σε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύεται από τον οικείο Υπουργό, αντιστρόφως και μεταξύ αυτών, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες στο πλαίσιο της ενδοϋπουργικής κινητικότητας.
 
 4. Η απόφαση απόσπασης εκδίδεται εντός τριών (3) μηνών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των σχετικών αιτήσεων.
 
 5. Η διάρκεια των ανωτέρω αποσπάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) έτος συνολικά. Με πρωτοβουλία της υπηρεσίας υποδοχής και συναίνεση του υπαλλήλου είναι δυνατή η παράτασή της για τρεις (3) μήνες. Κατ` εξαίρεση η απόσπαση σε υπηρεσία απομακρυσμένης - παραμεθόριας περιοχής δύναται να παραταθεί κατά ένα (1) έτος.
 
 6. Η απόσπαση παύει αυτοδικαίως, όταν λήξει το χρονικό όριο της παραγράφου 5. Ο υπάλληλος με τη λήξη της απόσπασης επανέρχεται υποχρεωτικά στη θέση του χωρίς άλλη διατύπωση. Αν εκκρεμεί αίτημα μετάταξης του αποσπασμένου υπαλλήλου στον ίδιο φορέα, η απόσπαση παρατείνεται μέχρι τη δημοσίευση της πράξης μετάταξης και πάντως όχι πέραν των τριών (3) μηνών από τη λήξη της απόσπασης.
 
 7. Οι αποδοχές του αποσπασμένου υπαλλήλου καταβάλλονται από την υπηρεσία υποδοχής.
 
 8. Απαγορεύεται η απόσπαση υπαλλήλου, με γενικές ή ειδικές διατάξεις, πριν παρέλθει διετία από το διορισμό του.
 
 9. Απαγορεύεται η απόσπαση υπαλλήλου που έχει επιλεγεί ως προϊστάμενος οργανικής μονάδας, εάν προηγουμένως δεν έχει γίνει δεκτή αίτηση απαλλαγής του από τα εν λόγω καθήκοντα. Αν ο αποσπασμένος υπάλληλος επιλεγεί ως προϊστάμενος οργανικής μονάδας, παύει αυτοδικαίως η απόσπαση από την τοποθέτησή του ως προϊσταμένου.
 
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά  το άρθρο 44 παρ.5 Ν.4674/2020, ΦΕΚ Α 53/11.3.2020:
"5. Η παράγραφος 9 του άρθρου 68 του ν. 3528/2007, όπως ισχύει, εφαρμόζεται και στους υπαλλήλους των ΟΤΑ α` βαθμού".
 
 10. Η απόσπαση μπορεί να παύει οποτεδήποτε πριν από τη λήξη του χρονικού ορίου της παραγράφου 5 για λόγους αναγόμενους στην υπηρεσία.
 
 11. Δεν επιτρέπεται απόσπαση υπαλλήλου πριν παρέλθει διετία από τη λήξη της προηγούμενης απόσπασης, με εξαίρεση την απόσπαση για συνυπηρέτηση συζύγων και την απόσπαση σε υπηρεσία απομακρυσμένης-παραμεθόριας περιοχής.
 
 12. Διατηρούνται σε ισχύ μόνο οι ειδικές διατάξεις που προβλέπεται ρητά ότι εξαιρούνται από το ΕΣΚ.»
 
*** Το άρθρο 68 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 12 Ν.4440/2016,ΦΕΚ Α 224/2.12.2016.
 
 
 
Ν 4440/2016: Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας
 
Άρθρο 9
 
 Ενδοϋπουργική κινητικότητα
 
 1. Επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλων μόνιμων και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από μία αρχή σε άλλη που ανήκει στο ίδιο Υπουργείο ή εποπτεύεται από αυτό, ιδίως από την κεντρική υπηρεσία σε Γενική ή Ειδική Γραμματεία και σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου, αντιστρόφως και μεταξύ τους. Η απόσπαση διενεργείται με απόφαση του οικείου Υπουργού, κατόπιν ανακοίνωσης - πρόσκλησης που δύναται να απευθύνεται σε έναν ή περισσότερους φορείς, με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου για το ΕΣΚ.
 
 2. Αν δεν υπάρχει εκδήλωση ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσης ορισμένου κλάδου που προκηρύσσεται βάσει της παραγράφου 1 και συντρέχουν αποδεδειγμένοι λόγοι σοβαρών και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών, επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλου, μετά από σύμφωνη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου του φορέα προέλευσης. Η διάρκεια της απόσπασης είναι μέχρι ένα (1) έτος, εφόσον διενεργείται εντός του ίδιου νομού με την υπηρεσία στην οποία ανήκει η οργανική θέση του υπαλλήλου, και μέχρι έξι (6) μήνες αν διενεργείται σε άλλο νομό από αυτόν της οργανικής θέσης του υπαλλήλου.