ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΑ, ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙA
Από την Αρχαιότητα έως και τη Νεότερη Εποχή
 
Α΄ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
 
Οι «Φίλοι του Νομισματικού Μουσείου» και η Γαλλική Σχολή Αθηνών σε συνεργασία με το Νομισματικό Μουσείο, τη Δ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, την 25η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και το Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Πελοποννησιακών Σπουδών διοργανώνουν Επιστημονική Συνάντηση με θέμα: Το νόμισμα στην Πελοπόννησο. Οι θεματικοί άξονες της Συνάντησης θα αφορούν στην Αρχαιότητα, το Βυζάντιο, τη Φραγκοκρατία, την Ενετοκρατία και τους Νεότερους χρόνους και θα αναφέρονται στα νομισματοκοπεία, την εικονογραφία, τη νομισματική κυκλοφορία στον πελοποννησιακό χώρο, τη διακίνηση και γεωγραφική εξάπλωση των πελοποννησιακών κοπών και την οικονομική ιστορία του τόπου.
           Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Άργος από τις 24 έως τις 29 Μαΐου 2011 και θα αποτελεί την ΣΤ΄ Συνάντηση στον κύκλο των επιστημονικών εκδηλώσεων που έχουν θεσπίσει οι «Φίλοι του Νομισματικού Μουσείου» από το 1996 και πραγματοποιούν από κοινού με άλλους φορείς.
Σκοπός αυτών των Συναντήσεων είναι να εξεταστεί το νόμισμα στις ευρύτερες γεωγραφικές ενότητες του ελλαδικού χώρου διαχρονικά, με την παρουσίαση νομισματικού υλικού που σχετίζεται με την κατά τόπους αρχαιολογική δραστηριότητα, αλλά και με πιο συνθετικές μελέτες για τα νομισματικά δεδομένα αυτών των περιοχών.
Η διάρκεια των ανακοινώσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 20΄.
Γλώσσες της Συνάντησης θα είναι η ελληνική, η γαλλική, η αγγλική και η γερμανική.
Η συμμετοχή στην Επιστημονική Συνάντηση μπορεί να αφορά και σε ανακοίνωση τοίχου (Poster) διαστάσεων 70x100 εκ. (σε κατακόρυφη διάταξη), στην οποία είναι δυνατόν να  παρουσιασθεί  ένα αυτοτελές θέμα με σύντομο επεξηγηματικό κείμενο, φωτογραφίες, σχέδια και χάρτες.
Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν παρακαλούνται να αποστείλουν το Δελτίο Συμμετοχής με τον τίτλο της ανακοίνωσης μέχρι τα τέλη Ιουνίου 2010 και σύντομη Περίληψη της ανακοίνωσής τους (200 λέξεις) μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου 2010, στην Γραμματεία της Οργανωτικής Επιτροπής, υπόψη κας Αντωνίας Νικολακοπούλου (e-mail: antonia.nikolakopoulou@gmail.com)
Τα πρακτικά του Συνεδρίου (ανακοινώσεις και ανακοινώσεις τοίχου) θα δημοσιευθούν, κατά πάγια αρχή, στη σειρά Οβολός που εκδίδουν οι «Φίλοι του Νομισματικού Μουσείου».
 
Η Επιστημονική Επιτροπή
 
Αθήνα, Ιανουάριος 2010
 
 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΌΕΔΡΟΣ: ΜΆΝΤΩ ΟΙΚΟΝΟΜΊΔΟΥ
ΑΝΤΙΠΡΌΕΔΡΟΙ: D.  MULLIEZ, Ι. ΤΟΥΡΆΤΣΟΓΛΟΥ
ΜΈΛΗ: Δ. ΑΘΑΝΑΣΟΎΛΗΣ,  Ε. ΑΠΟΣΤΌΛΟΥ,  Μ. ΓΑΛΆΝΗ-ΚΡΊΚΟΥ,  Δ. ΕΥΓΕΝΊΔΟΥ,  FRDE CALLATAY,
ΙΩ. ΜΑΚΡΉ,  PMARCHETTI ΑΛ. ΜΟΥΣΤΆΚΑ,  A. ΜΠΑΝΆΚΑ,  Α. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΎΛΟΥ,  Β. ΠΈΝΝΑ,
Π. ΤΣΈΛΕΚΑΣ,  Η.  ΤΣΟΎΡΤΗ.
 
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΌΕΔΡΟΣ: Ι. ΜΑΚΡΉ, ΑΝΤΙΠΡΌΕΔΡΟΣ: Μ. ΛΥΚΙΑΡΔΟΠΟΎΛΟΥ, ΓΡΑΜΜΑΤΈΑΣ: Α. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΎΛΟΥ, ΤΑΜΊΑΣ: CHRFLAMENT, ΜΈΛΗ:  Α. ΒΑΣΙΛΕΊΟΥ, Γ. ΗΒΟΥ,  Μ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΎΛΟΥ.