ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
Ερμού 136, 10553 Αθήνα. Τηλ-Fax.: 2103252214, E-mail:archaeol@otenet.gr, www.sea.org.gr
 
          
 
 Αθήνα,  5/11/2019
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
                                                                                                                           
Πρωτόγνωρες τακτικές και απόπειρες εκφοβισμού στο ΥΠΠΟΑ:
H περίπτωση κλήτευσης συναδέλφου, μέλους Επιτροπής Παραλαβής έργου, κατόπιν μήνυσης από την εταιρεία-ανάδοχο.
 
Με μεγάλη μας έκπληξη και αγανάκτηση πληροφορηθήκαμε την κλήτευση συναδέλφου αρχαιολόγου Ε. Σ. σε ανωμοτί εξέταση στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης που διενεργεί ο Εισαγγελέας, κατόπιν μήνυσης που κατετέθη εναντίον της από την εταιρεία «ΑΪΝΟΟΥΧΑΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» για ενδεχόμενη παράβαση διατάξεων του άρθρου 242 του Ποινικού Κώδικα. Η κλήτευση αφορά αυστηρά την υπηρεσιακή της θητεία ως Τακτικό μέλος Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠΕ) του Υποέργου 4 (μετέπειτα Υποέργου 3) «Ανάπτυξη Εφαρμογών», του οποίου ανάδοχος ήταν από το 2015 η εν λόγω εταιρεία, στο πλαίσιο του Έργου «Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Αρχείου Μνημείων».
Η ίδια μάλιστα κλήτευση αφορά άλλα δύο μέλη της ίδιας επιτροπής, τα οποία  μετά από 3-τρίμηνη προθεσμία που τέθηκε με την υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΑΠΚ/∆∆ΕΑΜΤΠΠΑ/421277/277118/8017/18.10.2017 Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ: Ω8ΡΩ4653Π4-9ΘΖ) για τη θεραπεία των παραλείψεων των 2 παραδοτέων από τον ανάδοχο, κλήθηκαν στο πλαίσιο των υπηρεσιακών τους καθηκόντων να εξετάσουν κατά πόσον αυτές έχουν θεραπευτεί πλήρως. Επειδή, με απόλυτη διαφάνεια, διαπιστώθηκε, σύμφωνα με το πρακτικό τους (που έχει αναρτηθεί στη Διαύγεια), ότι η ανάδοχος εταιρεία ήδη από το 2016 και μετά από τρεις αποτυχημένες υποβολές παραδοτέων, δεν είχε εν τέλει συμμορφωθεί ούτε στην τελευταία ταχθείσα προθεσμία, κηρύχθηκε έκπτωτη, κατόπιν αποδοχής των εισηγήσεων και έγκρισης του πρακτικού της Επιτροπής, με την υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΔΕΑΜ/ΤΥΛ/617645/443484/3297/1064/30-11-2018 Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ: 6ΞΜΚ4653Π4-3Ι4).
Σήμερα όμως, έναν ολόκληρο χρόνο μετά την έκδοση του πρακτικού (!) και ενώ αυτό έχει εγκριθεί με Υπουργική Απόφαση (!), υποβάλλεται μήνυση της εταιρείας κατά της εν λόγω συναδέλφου και άλλων δύο μελών της ίδιας ΕΠΠΕ για τις διαπιστώσεις και την εισήγησή τους (!).
Είναι φανερό ότι με την υποβολή αυτής της μήνυσης επιχειρείται για πρώτη φορά και απροκάλυπτα ο εκφοβισμός και η τρομοκράτηση συναδέλφων που συμμετέχουν σε αντίστοιχες επιτροπές παραλαβής, οι οποίοι με τις γνώσεις και την εξειδίκευσή τους καλούνται καθημερινά να  φροντίζουν για την τήρηση των όρων των Δημοσίων Συμβάσεων, με απόλυτη συναίσθηση καθήκοντος και αναλαμβάνοντας την ευθύνη που τους αναλογεί για τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων καταγγέλλει δημόσια και καταδικάζει απερίφραστα την πρωτόγνωρη αυτή τακτική, που μπορεί να εκληφθεί ακόμη και ως εκβιασμός του εργολήπτη προς τους δημόσιους λειτουργούς. Η απόπειρα εκφοβισμού που επιχειρείται σήμερα με την ενέργεια αυτή πρόκειται να αποτύχει. Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων ζητά από την Εισαγγελέα να μην ασκηθούν ποινικές διώξεις  και στέκεται στο πλευρό των συναδέλφων Ε.Σ., Π.Χ., Α.Τ., επιφυλασσόμενος κάθε νομίμου δικαιώματος υπεράσπισής τους.