Σας γνωρίζουμε ότι με την αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/Α3/Φ/106/251812/1.6.2010 απόφαση του ΥΠΠΟΤεγκρίθηκε η άδεια απουσίας για τα μέλη του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, προκειμένου να συμμετάσχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας, την 7η Ιουνίου 2010

Προς Όλα τα μέλη του ΣΕΑ
                                                                                                    
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
 
Σας γνωρίζουμε ότι με την αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/Α3/Φ/106/251812/1.6.2010 απόφαση του ΥΠΠΟΤεγκρίθηκε η άδεια απουσίας για τα μέλη του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, προκειμένου να συμμετάσχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας, την 7η Ιουνίου 2010, ως εξής:
 
Α) Άδεια απουσίας δύο (2) ημερών, στις 7 & 8 Ιουνίου 2010 σε όσα μέλη του ΣΕΑ υπηρετούν εκτός Νομού Αττικής
Β) Άδεια απουσίας μίας (1) ημέρας στις 7 Ιουνίου 2010 σε όσους υπηρετούν στο Νομό Αττικής.
 
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
 
            Για  το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ε.Α.
 
 

Ο Πρόεδρος                           Η Γενική Γραμματέας
     Δημήτρης Αθανασούλης     Άλκηστη Παπαδημητρίου