ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
Ερμού 136, 10553 Αθήνα. Τηλ-Fax.: 2103252214, 6937075765
E-mail:archaeol@otenet.gr, www.sea.org.gr
             
 
Αθήνα, 13/12/2017
Αρ. Πρωτ.: 605
                                                                                                           
                                                         
ΠΡΟΣ:
1. Την Πρόεδρο και τα μέλη (τακτικά και αναπληρωματικά) του Α΄ Υπηρεσιακού Συμβουλίου Μονίμων και ΙΔΑΧ:
2. Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
3. Διεύθυνση Διοίκησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.
 
ΚΟΙΝ:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Γενικής Γραμματέα ΥΠΠΟΑ
3. Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και    Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
4. Τα Μέλη του Σ.Ε.Α.
                                       
 
 
Θέμα: Λειτουργία Α΄ Υπηρεσιακού Συμβουλίου του ΥΠ.ΠΟ.Α.
 
Το Δ.Σ. του ΣΕΑ παρακολουθεί με ανησυχία το θέμα της λειτουργίας του Α’ Υπηρεσιακού Συμβουλίου του ΥΠ.ΠΟ.Α., το οποίο έχει ως αντικείμενο την εξέταση υπηρεσιακών ζητημάτων αρχαιολόγων, ιστορικών τέχνης, μουσειολόγων, λαογράφων και ιστορικών. Διαπιστώνουμε ότι εδώ και μήνες εκκρεμεί η εξέταση μεγάλου αριθμού αιτημάτων που έχει εισαχθεί στη Γραμματεία του Συμβουλίου, όπως θέματα εργασιακών μεταβολών, άδειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης, άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή κ.α., λόγω καθυστερήσεων στη σύγκληση του Συμβουλίου , παρά το γεγονός ότι πολλά από αυτά έχουν χρονική προθεσμία. Ιδιαίτερα, ωστόσο, η ανησυχία μας επικεντρώνεται στα αιτήματα αναγνώρισης προϋπηρεσίας που έχουν κατατεθεί στο τέλος του 2015 και στις αρχές του 2016.
 
Είναι προφανές ότι η καθυστέρηση στερεί από τους συναδέλφους, των οποίων τα αιτήματα εκκρεμούν, τη βαθμολογική τους εξέλιξη αλλά και τη μισθολογική, η οποία, σύμφωνα τουλάχιστον με τις ισχύουσες διατάξεις, απελευθερώνεται από τον Ιανουάριο του 2018! Επιπλέον, ενόψει της εφαρμογής νέου οργανισμού στο ΥΠ.ΠΟ.Α., η μη αναγνώριση της προϋπηρεσίας σημαίνει ότι δεν θα προσμετρηθεί η προϋπηρεσία τους , η οποία αποτελεί ένα από τα κριτήρια προσωρινής τοποθέτησης σε θέση ευθύνης σύμφωνα με τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα, ενώ αποτελεί και κριτήριο για την τοποθέτηση με Υπουργική Απόφαση, διαδικασία για την οποία ο Σ.Ε.Α. έχει εκφράσει αναλυτικά τις έντονες αντιρρήσεις του. Κυρίως όμως, η μη αναγνώριση της προϋπηρεσίας θα έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορούν όλοι οι υποψήφιοι να κάνουν χρήση όλων των εφοδίων που σύμφωνα με το Νόμο διαθέτουν κατά τις προσεχείς κρίσεις για τις θέσεις ευθύνης, οι οποίες επίσης εκκρεμούν επί χρόνια. Και όμως, τα στοιχεία αυτά αποτελούν τον πλέον αντικειμενικό τρόπο πλήρωσης θέσεων ευθύνης και ως εκ τούτου συνιστούν πάγια απαίτηση του Σ.Ε.Α. 
 
Καλούμε την Πρόεδρο του Α΄ Υπηρεσιακού Συμβουλίου και την Αναπληρώτριά της, όπως επίσης τα στελέχη της Διοίκησης να αναλογιστούν τις ευθύνες για την καθυστέρηση στην εξέταση των θεμάτων και να προβούν σε από κοινού προγραμματισμό, ώστε σε συχνές και τακτές συνεδριάσεις να εξεταστούν άμεσα όλα τα θέματα. 
 
 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΑ