Ύστερα από τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο γραφείο της Δ/ντριας Διοικητικού, κ. Γ. Σπηλιοπούλου, με την παρουσία μελών της Εφορευτικής Επιτροπής και εκπροσώπων των παρατάξεων, όπου συζητήθηκε

Συνάδελφοι,                                                                                                                     

Ύστερα από τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο γραφείο της Δ/ντριας Διοικητικού, κ. Γ. Σπηλιοπούλου, με την παρουσία μελών της Εφορευτικής Επιτροπής και εκπροσώπων των παρατάξεων, όπου συζητήθηκε - μεταξύ άλλων - και το ζήτημα της εγκυρότητας των ψηφοδελτίων που αποστέλλονται από την περιφέρεια, σας εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής:
Σύμφωνα με τη συνημμένη εγκύκλιο της Διοίκησης (βλ. ΥΠΠΟΤ/ΔΙΟΙΚ/Φ.Υ.Σ./ 99257/18-10-10), ο κάθε υπάλληλος:
1. σταυρώνει και τοποθετεί το ψηφοδέλτιο προτίμησής του στο φάκελο ψηφοφορίας, ο οποίος πρέπει να φέρει τη σφραγίδα της Εφορευτικής Επιτροπής.
2. κλείνει το φάκελο ψηφοφορίας και τον τοποθετεί μέσα στον ειδικό λευκό φάκελο, πάνω στον οποίο γράφει α) τα στοιχεία του (αποστολέας) και β) τα στοιχεία του παραλήπτη, δηλαδή του μέλους της Εφορευτικής Επιτροπής που έχει εξουσιοδοτηθεί να παραλάβει τους φακέλους (για το όνομα του εκάστοτε αρμόδιου μέλους της Εφορευτικής Επιτροπής, βλ. συνημμένη εγκύκλιο).
3. ταχυδρομεί τον ειδικό λευκό φάκελο με συστημένη επιστολή. Η ταχυδρόμηση πρέπει να γίνει έγκαιρα, ώστε  ο φάκελος να έχει παραληφθεί από την Εφορευτική Επιτροπή πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών στην Αθήνα.
Προσοχή! Για να θεωρηθεί έγκυρο το ψηφοδέλτιο, θα πρέπει ο κάθε φάκελος να ταχυδρομηθεί ΑΤΟΜΙΚΑ καιΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ (όχι ομαδική αποστολή φακέλων από τις υπηρεσίες), και φυσικά να αναγράφονται στον ειδικό λευκό φάκελο τα στοιχεία αποστολέα - παραλήπτη.
Επίσης, θυμίζουμε ότι ψηφοδέλτια συνδυασμών χωρίς σταυρό ή με περισσότερους από δύο (2) σταυρούς θεωρούνται άκυρα.