Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων εκφράζει την δυσάρεστη έκπληξη που προκάλεσε στα μέλη του το με αρ. πρωτ. ΓΔΑΠΚ/100125/17430/11-11-2010 έγγραφο του ΥΠΠΟΤ σχετικά με τη μη χορήγηση εκπαιδευτικών αδειών εξωτερικού σε επιστήμονες του ΥΠΠΟΤ

Προς 1.Γραφείο Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού 2.Γραφείο Γενικής Γραμματέως Πολιτισμού 3.Γενική Διευθύντρια Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς 4.Μέλη του ΣΕΑ

ΘΕΜΑ: Περί μη χορήγησης εκπαιδευτικών αδειών εξωτερικού

Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων εκφράζει την δυσάρεστη έκπληξη που προκάλεσε στα μέλη του το με αρ. πρωτ. ΓΔΑΠΚ/100125/17430/11-11-2010 έγγραφο του ΥΠΠΟΤ σχετικά με τη μη χορήγηση εκπαιδευτικών αδειών εξωτερικού σε επιστήμονες του ΥΠΠΟΤ και την αποθάρρυνση συμμετοχής με ανακοίνωση σε επιστημονικές συναντήσεις και συνέδρια στο αμέσως προσεχές διάστημα λόγω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας.
Όπως είναι γνωστό, η χορήγηση των συγκεκριμένων αδειών προκύπτει από το Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα (άρθρο 58 Ν. 3528/07), ο οποίος λεπτομερώς προδιαγράφει τον τρόπο και τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων ο κάθε υπάλληλος δικαιούται να λάβει την σχετική άδεια, διαδικασία που δεν μπορεί να αντικατασταθεί από ένα απλό έγγραφο της διοίκησης χωρίς νομική υπόσταση.
Σε καμία λοιπόν περίπτωση, η προαναφερθείσα κατάφωρη παραβίαση του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα δεν πρέπει να λειτουργήσει αποτρεπτικά στους επιστήμονες που επιθυμούν την χορήγηση της άδειας, ούτε να ληφθεί υπόψη από τους Προϊσταμένους των Υπηρεσιών τους και τα αρμόδια υπηρεσιακά συμβούλια. Η διαρκής επιμόρφωση και κατάρτιση του επιστημονικού προσωπικού θα έπρεπε να προάγεται και να ενισχύεται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, όπως άλλωστε προκύπτει ρητώς από τις υποχρεώσεις των αρχαιολόγων, οι οποίες περιγράφονται στο Ν. 3028/2002 (Αρχαιολογικός Νόμος). Η επίκληση «των σοβαρών οικονομικών δυσχερειών» είναι μάλλον ατυχής, δεδομένου αφ’ ενός του χαμηλού κόστους για το Δημόσιο λόγω της φειδούς με την οποία παρέχονται οι σχετικές διευκολύνσεις, σε σύγκριση μάλιστα με τις σπατάλες και τις περιττές δαπάνες που καταγράφονται στον ευρύτερο Δημόσιο τομέα, αφ’ ετέρου λόγω του σημαντικού επιστημονικού έργου που παράγεται και το οποίο αποτελεί τον σκληρό πυρήνα των υπηρεσιακών υποχρεώσεων των αρχαιολόγων της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Η δε αναφορά στην ανάγκη «προώθησης των κοινοτικών έργων, τόσο με επιστημονικές μεθόδους όσο και με ταχείς ρυθμούς", μάλλον προϋποθέτει την επιστημονική κατάρτιση του προσωπικού, παρά έρχεται σε αντίθεση με αυτή.
Δυστυχώς, το σχετικό έγγραφο του ΥΠΠΟΤ επιβεβαιώνει για μια ακόμη φορά την συστηματική προσπάθεια απαξίωσης του κλάδου των αρχαιολόγων και τη συνεχή υποβάθμιση του διεθνώς αναγνωρισμένου επιστημονικού έργου που παράγεται από την Αρχαιολογική Υπηρεσία, τη στιγμή που, ειδικά στην παρούσα χρονική συγκυρία, η πολιτική ηγεσία της χώρας σωστά επιχειρεί να προβάλει τον πολιτισμό διεθνώς και να αξιοποιήσει την πολιτιστική κληρονομιά ως πεδίο βιώσιμης ανάπτυξης, αντίβαρο στην οικονομική κρίση που μαστίζει την Ελλάδα. Άραγε, είναι ποτέ δυνατό να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι με την αποδυνάμωση του επιστημονικού δυναμικού και της επιστημονικής παρουσίας της χώρας μας στο εξωτερικό, ειδικά από το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο;  
Ο εξορθολογισμός των δαπανών είναι ευκταίος, άλλωστε τα μνημεία και οι επιστήμονες που τα υπηρετούν πληρώνουν ήδη βαρύτατο αντίτιμο. Όμως η μετεκπαίδευση και η συμμετοχή με ανακοίνωση σε επιστημονικά συνέδρια δεν είναι ούτε ταξίδι αναψυχής, ούτε περιττή πολυτέλεια. αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της εργασίας των αρχαιολόγων καθώς και βασική υπηρεσιακή και επιστημονική υποχρέωσή τους για δημοσίευση των ερευνών τους, που απορρέει από τον Ν3028/02.
Ύστερα από τα παραπάνω, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων αποφάσισε ομόφωνα να καλέσει όλους τους συναδέλφους, τους προϊσταμένους των Υπηρεσιών και τα μέλη των υπηρεσιακών συμβουλίων, κατ΄ εφαρμογήν της κείμενης νομοθεσίας, να μη διακόψουν την ομαλή διεκπεραίωση σχετικών αιτημάτων, να υπερασπιστούν δηλαδή το δικαίωμα και την υποχρέωσή μας να υπηρετούμε τον πολιτισμό, εμπλουτίζοντας συνεχώς τις γνώσεις μας και βελτιώνοντας την κατάρτιση και την απόδοσή μας προς όφελος των μνημείων και του πολίτη.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων,
Ο Πρόεδρος                           Η Γενική Γραμματέας

              Δημήτρης Αθανασούλης          Άλκηστη Παπαδημητρίου