Για τη διευκόλυνση της συζήτησης και λήψης απόφασης για το θέμα του Οργανισμού, το ΔΣ, λαμβάνοντας υπόψη την συζήτηση που διεξήχθη μεταξύ των μελών και τις προτάσεις που έχουν κατατεθεί, προχώρησε στην ομαδοποίησή τους στη βάση των παρακάτω αξόνων:
 

Ι ΑΞΟΝΑΣ: ΕΦΟΡΕΙΕΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ (Ή/ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ)

ΙΙ ΑΞΟΝΑΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/-ΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΙΙΙ ΑΞΟΝΑΣ: ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΙV ΑΞΟΝΑΣ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ-ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

V ΑΞΟΝΑΣ: ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
 

Σε κάθε άξονα αρχικά παρατίθενται οι εναλλακτικές προτάσεις σε τίτλους και ακολουθεί η τεκμηρίωση των προτάσεων, όπου προτάθηκε από συναδέλφους-ισσες, με βάση τα κείμενα που κατατέθηκαν στη διαβούλευση, την ημερίδα και στις τοπικές συνελεύσεις.
 

Όπως είναι ευνόητο, η τεκμηρίωση είναι συνοπτική. Η πλήρης τεκμηρίωση των προτάσεων, καθώς και προτάσεις που δεν εντάσσονται στους παραπάνω άξονες, είναι αναρτημένες στο φόρουμ του ΣΕΑ (forumsea.gr) και στις τοποθετήσεις στην ημερίδα του ΣΕΑ οι οποίες είναι αναρτημένες στο κανάλι SEA ARCHAEOLOGISTS (youtube).
 

Προκειμένου να διαμορφωθεί η τελική πρόταση του ΣΕΑ, όλες οι εναλλακτικές προτάσεις για κάθε υποενότητα θα τεθούν ισότιμα σε ψηφοφορία. Κάθε πρόταση θα πρέπει να συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του σώματος της Γενικής Συνέλευσης προκειμένου να θεωρηθεί θέση του ΣΕΑ. Στόχος είναι η διαμόρφωση μιας πρότασης που να ενσωματώνει τους προβληματισμούς, την εμπειρία και τις προτάσεις των μελών του ΣΕΑ για έναν ιδανικό οργανισμό για την Αρχαιολογική Υπηρεσία.
 

Είναι προφανές σε όλους και όλες ότι οποιαδήποτε πρόταση Οργανογράμματος είναι κενό γράμμα αν δεν συνοδεύεται από τη στελέχωση που θα εξασφαλίζει τη λειτουργία των υπηρεσιών, την επιστημονική και τεχνική τους επάρκεια και τις ανθρώπινες συνθήκες εργασίας του προσωπικού. Το ΔΣ προτείνει να καταρτιστεί πίνακας προσωπικού, όπου θα ορίζεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων ανά κλάδο και ειδικότητα που ο ΣΕΑ θεωρεί αναγκαίο για τη λειτουργία του Οργανογράμματος πανελλαδικά. Ο πίνακας θα καταρτιστεί με βάση την Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και θα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα οποιασδήποτε πρότασης ή συζήτησης για το Οργανόγραμμα. Η σύσταση νέων οργανικών θέσεων στην ΓΔΑΠΚ (οι κενές οργανικές θέσεις καταργήθηκαν με την ενεργοποίηση του Οργανισμού του 2014!) και η πλήρωσή τους με μόνιμο προσωπικό αποτελεί το πρώτο και βασικό αίτημα του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων και απαραίτητη προϋπόθεση για οποιαδήποτε συζήτηση περί αλλαγών στο Οργανόγραμμα.
 

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι-ισσες, αν κάποια πρόταση έχει διαφύγει, αν θέλουν να διατυπώσουν νέα πρόταση ή αν θέλουν να συμβάλουν στην τεκμηρίωση, να αποστείλουν τις προτάσεις τους με αντιστοίχιση σε αυτή την δομή (άξονας-υποενότητα).