ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

Ερμού 136, 10553 Αθήνα. Τηλ-Fax.: 2103252214, 6937075765, E-mail:archaeol@otenet.gr, www.sea.org.gr
Αθήνα, 25/4/2016

Αρ. Πρωτ. : 187

 

 

ΠΡΟΣ:

Όλα τα μέλη του ΣΕΑ

 


 

Ενημερωτική Εγκύκλιος

για την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων

στις 23 Μαΐου 2016


 


 

Αγαπητοί/-ές συνάδελφοι/-ισσες


 

Ενόψει της τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου μας, τη Δευτέρα 23 Μαΐου 2016, καθώς και των Συνελεύσεων των Τοπικών Παραρτημάτων που βρίσκονται σε εξέλιξη, το Διοικητικό Συμβούλιο –σε συνέχεια της συνεδρίασής του στις 4 Απριλίου 2016– σας ενημερώνει ότι:

  1. Βασικά θέματα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποτελούν ο Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου για το διάστημα Μάιος 2015 - Απρίλιος 2016 καθώς και η διαμόρφωση-έγκριση του Προγράμματος Δράσης του Συλλόγου για το επόμενο έτος. Αντιστοίχως, οι τακτικές Συνελεύσεις των Τοπικών Παραρτημάτων έχουν ως αντικείμενο τον ετήσιο απολογισμό δράσης των Τοπικών Επιτροπών, την αποτίμηση της δράσης του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων στην περιοχή εμβέλειάς τους καθώς και την κατάρτιση αξόνων προγράμματος δράσης για το επόμενο έτος.
  2. Στο πλαίσιο του ανωτέρω απολογισμού δράσης του Συλλόγου, μαζί με πολύ σημαντικά εργασιακά θέματα, όπως το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο και η επίδρασή του στο μισθό μας, η κατοχύρωση της προϋπηρεσίας και η απόδοση ειδικότητας στους ΙΔΑΧ συναδέλφους μας, ζητήματα ιδιωτικοποιήσεων και ΤΑΙΠΕΔ που άπτονται του τομέα προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς, ο νόμος 4369/2016 περί μητρώου στελεχών, αξιολόγησης & κρίσεων προϊσταμένων στο Δημόσιο και η εφαρμογή του, καθώς και άλλα, εντάσσεται και η συζήτηση και ο απολογισμός για έναν νέο Οργανισμό για την Αρχαιολογική Υπηρεσία που ανατέθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν απόφασης της προηγούμενης τακτικής Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΑ (23 Απριλίου 2015). Για το θέμα του Οργανισμού, στη διάρκεια του προηγούμενου έτους διοργανώθηκαν από το ΔΣ σειρά περιφερειακών συζητήσεων, δημιουργήθηκε ηλεκτρονική πλατφόρμα διαλόγου και πραγματοποιήθηκε Επιστημονική Διημερίδα (25-26 Φεβρουαρίου 2016), την οποία ακολούθησε σχετική θεματική συζήτηση. Τόσο πριν, όσο κυρίως στη διάρκεια, αλλά και μετά την Διημερίδα αναπτύχθηκε ζωηρός διάλογος μεταξύ των μελών του Συλλόγου, στον οποίο αποτυπώθηκε ικανός αριθμός απόψεων. Στο πλαίσιο αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο -στη συνεδρίαση του στις 4 Απριλίου 2016- αποφάσισε κατά πλειοψηφία να συνεχίσει την καταγραφή όλων των απόψεων που έχουν κατατεθεί από μέλη του ΣΕΑ, και συνεχίζουν να κατατίθενται έως σήμερα, και την παρουσίασή τους ισότιμα, χωρίς πρόκριση συγκεκριμένης προέλευσης, προς όλα τα μέλη του ΣΕΑ, σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα πριν τη σύγκληση της Τακτικής Συνέλευσης. Σε αυτό το πλαίσιο το ΔΣ αποφάσισε ότι προς ψήφιση πρέπει να τεθούν ισότιμα όλες οι προτάσεις, που έχουν κατατεθεί, τόσο από την Ομάδα Εργασίας, όσο και από τους/τις συναδέλφους/-σσες, που συμμετείχαν ενεργά στο διάλογο. Η ίδια η Γενική Συνέλευση, τέλος, θα κρίνει το κατά πόσον η συζήτηση της πρότασης για τον Οργανισμό της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας θα ολοκληρωθεί στο πλαίσιο της Τακτικής Συνέλευσης, ή θα αποτελέσει αυτοτελές θέμα μιας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.
  3. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου θα αποστείλει τις αμέσως προσεχείς ημέρες την παρουσίαση όλων των προτάσεων για τον Οργανισμό που έχουν κατατεθεί. Νέες προτάσεις που θα κατατεθούν μετά τις 22-4-2016 θα συμπεριληφθούν σε συμπληρωματικό υπόμνημα που θα παρουσιαστεί στη Γενική Συνέλευση.


 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΑ


 

Η Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

 

Σακαλή Όλγα Βάκουλης Θέμης