Αθήνα, 5/11/2014

Αρ. Πρωτ.: 506

 

ΠΡΟΣ

Όλα τα μέλη του ΣΕΑ


 

Ενημέρωση σχετικά με την προωθούμενη κατανομή των ΠΕ Αρχαιολόγων ΙΔΑΧ σε ειδικότητες αντίστοιχες με αυτές των μονίμων

 

 

Το ΔΣ του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων ενημερώνει τα μέλη του ότι προωθείται νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για την κατανομή των θέσεων των ΠΕ Αρχαιολόγων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε ειδικότητες αντίστοιχες με αυτές που προβλέπονται από το νέο Οργανισμό για τους μόνιμους συναδέλφους. Η διαδικασία και τα κριτήρια για την κατάταξη των ΙΔΑΧ αρχαιολόγων στις ειδικότητες αυτές θα είναι ανάλογα με εκείνα που είχαν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν για τους μονίμους [Ν. 2947/2001, άρθρο 19, παρ. 14 (ΦΕΚ228/9.10.2001)].

Ως εκ τούτου, μέχρι την ψήφιση της παραπάνω νομοθετικής ρύθμισης και την πραγματοποίηση της σχετικής διοικητική διαδικασίας, θεωρούμε ότι οι τοποθετήσεις των ΙΔΑΧ αρχαιολόγων στα τμήματα του νέου Οργανισμού θα πρέπει να γίνονται με βάση τις αρμοδιότητες των υπηρεσιών, στις οποίες έχουν υπηρετήσει μέχρι στιγμής, λαμβάνοντας υπ’ όψιν και την προτίμηση των υπαλλήλων.

 

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ