ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
Ερμού 136, 10553 Αθήνα. Τηλ-Fax.: 2103252214, E-mail:archaeol@otenet.gr, www.sea.org.gr
 
Αθήνα,   13/5/2024

Αρ. Πρωτ.: 146

Προς: τα μέλη του ΣΕΑ                                                                                                      
 
ΘΕΜΑ: Αιτήσεις θεραπείας για την κατανομή οργανικών θέσεων σε διευθύνσεις της ΓΔΑΠΚ σε εφαρμογή του Ν. 5021

Συναδέλφισσες-οι,

Σε συνέχεια της με αρ.πρωτ. 106/9-4-2024 ενημέρωσης μας, σχετικά με την υπ’ αριθ. πρωτ. 126692/23-03-2024 [ΑΔΑ: 6Ι5146ΝΚΟΤ-ΧΝΗ] απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού, με θέμα «Κατανομή των οργανικών και προσωποπαγών θέσεων μονίμων υπαλλήλων και υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, των ειδικών περιφερειακών υπηρεσιών των περ. α) έως ε) του άρθρου 28 του π.δ. 4/2018, που καταργήθηκαν με το ν. 5021/2023, σε οργανικές μονάδες της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού», σας αποστέλλουμε νέα ενημέρωση για το ίδιο θέμα:
 
Εν όψει της συνάντησης με τη ΓΔΑΠΚ, που έχει ζητηθεί από το ΔΣ του ΣΕΑ, και κατόπιν ενημέρωσής μας ότι επίκεινται αλλαγές στην ως άνω Απόφαση, ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων καλεί τα μέλη του που το επιθυμούν, να καταθέσουν  αίτηση θεραπείας, κοινοποιώντας την στον Σύλλογο. Σας αποστέλλουμε δύο πρότυπα αιτήσεων θεραπείας, μία για τους συναδέλφους-ισσες που έχουν τοποθετηθεί εκτός Περιφερειακής Ενότητας, και μία για τους συναδέλφους-ισσες που τοποθετήθηκαν εκτός της προτίμησής τους, με αυθαίρετο τρόπο και αποδεικνύοντας διακριτική μεταχείριση.

Επαναλαμβάνουμε ότι ζητάμε άμεσα:

-Να εκδοθούν οι Οργανισμοί των Μουσείων του Ν. 5021/2023, ώστε να απεγκλωβιστούν οι υπάλληλοι που το επιθυμούν και να ενισχύσουν τις υπηρεσίες της ΓΔΑΠΚ που έχουν μεγάλες ανάγκες σε προσωπικό.
-Να γίνει ανακατανομή των κενών οργανικών θέσεων όλων των ειδικοτήτων στις λοιπές περιφερειακές υπηρεσίες και να δρομολογηθούν άμεσα διαδικασίες μόνιμων προσλήψεων για τις ανάγκες των Εφορειών Αρχαιοτήτων της περιφέρειας. Θυμίζουμε ότι το θέμα αυτό έχει τεθεί επιτακτικά από τον ΣΕΑ τόσο στην ΓΔYΗΔ και την ΓΔΑΠΚ όσο και στον Υπηρεσιακό Γραμματέα από τον Αύγουστο 2023, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των υπηρεσιών της περιφέρειας. Όχι μόνο δεν προχώρησαν σε κατανομή των κενών οργανικών στις ΕΦΑ που τις χρειάζονται, αλλά αντιθέτως προχώρησαν σε πρόσκληση για αποσπάσεις στα Μουσεία ΝΠΔΔ, που θα έχει σαν αποτέλεσμα την περαιτέρω απίσχνανση από προσωπικό των Υπηρεσιών των απομακρυσμένων νομών.
 
 Το ΔΣ του ΣΕΑ

Ακολουθούν οι αιτήσεις θεραπείας:

 
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
 
Κοιν: Σύλλογο Ελλήνων Αρχαιολόγων sea@culture.gr
 
ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
            Του/της…………… , υπαλλήλου αποσπασμένου/ης στο………………
 
ΚΑΤΑ
 
            Της υπ’ αριθ. πρωτ. 126692/23-03-2024 [ΑΔΑ: 6Ι5146ΝΚΟΤ-ΧΝΗ] απόφασης του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού, με θέμα «Κατανομή των οργανικών και προσωποπαγών θέσεων μονίμων υπαλλήλων και υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, των ειδικών περιφερειακών υπηρεσιών των περ. α) έως ε) του άρθρου 28 του π.δ. 4/2018, που καταργήθηκαν με το ν. 5021/2023, σε οργανικές μονάδες της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού».
__________.____________
 
            Σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 4 του ν. 5021/2023, «οι οργανικές θέσεις των μονίμων υπαλλήλων και των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίοι, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 85 (σ.σ. ήτοι κατά την 15.02.2023), υπηρετούν στις ειδικές περιφερειακές υπηρεσίες των περ. α) έως ε) του άρθρου 28 του π.δ. 4/2018, διατηρούνται στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, κατανέμονται δε σε άλλες οργανικές μονάδες της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης στην οποία ανήκουν και εντός της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας, με απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, μετά από εισήγηση του προϊσταμένου γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης και με βάση τις υπηρεσιακές ανάγκες…».

            Ήδη από τη γραμματική διατύπωση της ως άνω διάταξης, καθίσταται σαφές ότι, μεταξύ των νομίμων προϋποθέσεων κατανομής των οργανικών θέσεων των υπαλλήλων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής αυτής, είναι να ανήκουν, οι οργανικές μονάδες στις οποίες θα κατανεμηθούν οι θέσεις, στις ίδιες Περιφερειακές Ενότητες στις οποίες ανήκαν οι οργανικές τους θέσεις κατά την έναρξη ισχύος του νόμου.
            Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του υπηρεσιακού μου φακέλου, κατά την έναρξη ισχύος του ν. 5021/2023, δηλαδή την 15.02.2023) υπαγόμουν υπηρεσιακά στο Τμήμα………………της ειδκής περιφερειακής υπηρεσίας/Διεύθυνσης………………της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Κατά συνέπεια, η Περιφερειακή Ενότητα στην οποία ανήκε η οργανική μου θέση κατά τον κρίσιμο χρόνο είναι η Περιφερειακή Ενότητα…………………..

            Σημειώνεται ότι, στην υπ’ αριθ. πρωτ. ……………..αίτησή μου προς την Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, διατύπωσα την προτίμησή μου για την κατανομή της οργανικής μου θέσης στη Διεύθυνση……………………………… Η προτίμησή μου εξυπηρετούσε οπωσδήποτε και τις ανάγκες της εν λόγω υπηρεσίας. Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνεται ότι, όπως προκύπτει από το ίδιο το γράμμα της εφαρμοζόμενης ως άνω διάταξης, το κριτήριο της εξυπηρέτησης των υπηρεσιακών αναγκών αφορά τον ειδικότερο προσδιορισμό της οργανικής μονάδας στην οποία θα κατανεμηθεί η θέση κάθε υπαλλήλου, μεταξύ των οργανικών μονάδων της ίδιας πάντως Περιφερειακής Ενότητας στην οποία ανήκε η οργανική μονάδα όπου υπηρετούσε ο υπάλληλος κατά την έναρξη ισχύος του νόμου.

            Παρά ταύτα και κατά παράβαση της ως άνω ρητής νομοθετικής πρόβλεψης, με την προσβαλλόμενη απόφαση, η οργανική μου θέση κατανεμήθηκε στο Τμήμα…………της Διεύθυνσης…………., η έδρα της οποίας βρίσκεται στην Περιφερειακή Ενότητα…………., δηλαδή εκτός της Περιφερειακής Ενότητας …………….στην οποία ανήκε η οργανική μου θέση, κατά την έναρξη ισχύος του νόμου 5021/2023.
 
            Επειδή, συνεπώς, η κατανομή της οργανικής μου θέσης δια της προσβαλλόμενης απόφασης συντελέστηκε κατά παράβαση του άρθρου 34 παρ. 4 του ν. 5021/2023.
 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Και με ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου
ΖΗΤΩ:
  • Να ανακληθεί/τροποποιηθεί η προσβαλλόμενη απόφαση, κατά το μέρος αυτής που κατανέμει την οργανική μου θέση στο Τμήμα…………της Διεύθυνσης……………
  • Να κατανεμηθεί η οργανική μου θέση σε οργανική μονάδα εντός της Περιφερειακής Ενότητας……………….σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 4 του ν. 5021/2023.
 
Αθήνα,…………………
Ο/Η Αιτών/-ούσαΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
 
Κοιν: Σύλλογο Ελλήνων Αρχαιολόγων sea@culture.gr
 
ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
            Του/της…………… , υπαλλήλου αποσπασμένου/ης στο………………
 
ΚΑΤΑ
            Της υπ’ αριθ. πρωτ. 126692/23-03-2024 [ΑΔΑ: 6Ι5146ΝΚΟΤ-ΧΝΗ] απόφασης του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού, με θέμα «Κατανομή των οργανικών και προσωποπαγών θέσεων μονίμων υπαλλήλων και υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, των ειδικών περιφερειακών υπηρεσιών των περ. α) έως ε) του άρθρου 28 του π.δ. 4/2018, που καταργήθηκαν με το ν. 5021/2023, σε οργανικές μονάδες της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού».
 
Σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 4 του ν. 5021/2023, «οι οργανικές θέσεις των μονίμων υπαλλήλων και των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίοι, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 85 (σ.σ. ήτοι κατά την 15.02.2023), υπηρετούν στις ειδικές περιφερειακές υπηρεσίες των περ. α) έως ε) του άρθρου 28 του π.δ. 4/2018, διατηρούνται στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, κατανέμονται δε σε άλλες οργανικές μονάδες της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης στην οποία ανήκουν και εντός της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας, με απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, μετά από εισήγηση του προϊσταμένου γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης και με βάση τις υπηρεσιακές ανάγκες…».

            Στην υπ’ αριθ. πρωτ. ……………..αίτησή μου προς την Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, διατύπωσα την προτίμησή μου για την κατανομή της οργανικής μου θέσης στη Διεύθυνση……………………………… Η προτίμησή μου εξυπηρετούσε οπωσδήποτε και τις ανάγκες της εν λόγω υπηρεσίας, η οποία ………………………………………………….
Προκύπτει από το ίδιο το γράμμα της εφαρμοζόμενης ως άνω διάταξης, το κριτήριο της εξυπηρέτησης των υπηρεσιακών αναγκών αφορά τον ειδικότερο προσδιορισμό της οργανικής μονάδας στην οποία θα κατανεμηθεί η θέση κάθε υπαλλήλου, μεταξύ των οργανικών μονάδων της ίδιας πάντως Περιφερειακής Ενότητας στην οποία ανήκε η οργανική μονάδα όπου υπηρετούσε ο υπάλληλος κατά την έναρξη ισχύος του νόμου.

            Παρά ταύτα και κατά παράβαση της ως άνω νομοθετικής πρόβλεψης, σχετικά  με την προσβαλλόμενη απόφαση, η οργανική μου θέση κατανεμήθηκε στο Τμήμα…………….της Διεύθυνσης…………………,
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΑΝΑΛΟΓΩΣ/ΑΝΑΠΤΥΞΤΕ:
[-Για λόγους επιστημονικών ενδιαφερόντων
-Για λόγους προϋπηρεσίας/επαγγελματικής επάρκειας
-Για λόγους οικογενειακής κατάστασης
-Για λόγους αναγκών της Υπηρεσίας
-Άλλο……]

Επιπλέον, της τοποθέτησής μου δεν προηγήθηκε σχετική γνώμη του αρμοδίου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, όπως επιβάλλεται από τη, σύμφωνη με το άρθρο 103 παρ. 4 του Συντάγματος, ερμηνεία της διάταξης του άρθρου 34 παρ. 4 του ν. 5021/2023, με αποτέλεσμα να τίθεται θέμα διακριτικής μεταχείρισης και αυθαιρεσίας.
 
Ζητώ την επανεξέταση της ως άνω απόφασης, ώστε να τοποθετηθώ στην υπηρεσία που αιτήθηκα, ήτοι………………………………….

            Επειδή, συνεπώς, η κατανομή της οργανικής μου θέσης δια της προσβαλλόμενης απόφασης συντελέστηκε κατά παράβαση του Κώδικα Δημοσίων Υπαλλήλων, καθώς δεν κρίθηκε από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, εις βάρος της βούλησής μου και του συμφέροντος της Υπηρεσίας.

 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Και με ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου
ΖΗΤΩ:
  • Να ανακληθεί/τροποποιηθεί η προσβαλλόμενη απόφαση, κατά το μέρος αυτής που κατανέμει την οργανική μου θέση στο Τμήμα…………της Διεύθυνσης……………
  • Να κατανεμηθεί η οργανική μου θέση σε οργανική μονάδα   ……….……………….σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 4 του ν. 5021/2023.
 
Αθήνα,…………………
Ο/Η Αιτών/-ούσα