ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
Ερμού 136, 10553 Αθήνα. Τηλ-Fax.: 2103252214, E-mail:archaeol@otenet.gr, www.sea.org.gr
 
 
Αθήνα,   9/4/2024
Αρ. Πρωτ.: 106
 
Προς: τα μέλη του ΣΕΑ                                                                                                      
 
ΘΕΜΑ: Αιτήσεις θεραπείας για την κατανομή οργανικών θέσεων σε διευθύνσεις της ΓΔΑΠΚ σε εφαρμογή του Ν. 5021
 
Συναδέλφισσες-οι,

Σε συνέχεια της με αρ.πρωτ. 96/ 28/3/2024 ενημέρωσης μας και της τηλεδιάσκεψης που ακολούθησε με τα μέλη, σχετικά με την υπ’ αριθ. πρωτ. 126692/23-03-2024 [ΑΔΑ: 6Ι5146ΝΚΟΤ-ΧΝΗ] απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού, με θέμα «Κατανομή των οργανικών και προσωποπαγών θέσεων μονίμων υπαλλήλων και υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, των ειδικών περιφερειακών υπηρεσιών των περ. α) έως ε) του άρθρου 28 του π.δ. 4/2018, που καταργήθηκαν με το ν. 5021/2023, σε οργανικές μονάδες της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού», διαπιστώθηκε ότι:

- Η κατανομή των οργανικών θέσεων με βάση το Ν. 5021/2023, και η τοποθέτηση του προσωπικού στις θέσεις αυτές, δεν ακολούθησε τον ενδεδειγμένο τρόπο μέσω υπηρεσιακού συμβουλίου, όπως ορίζει ο Κώδικας Δημοσίων Υπαλλήλων, αλλά με την ειδική διαδικασία που όρισε ο Ν. 5021 (εισήγηση ΓΔΑΠΚ και απόφαση Υπηρεσιακού Γραμματέα). Με τον τρόπο αυτό, δεν υπάρχει διαφανής, ενιαίος και ξεκάθαρος τρόπος εκτίμησης των υπηρεσιακών αναγκών. Συνάδελφοι που αιτήθηκαν να πάνε σε κάποια Υπηρεσία βρέθηκαν σε άλλην χωρίς προφανή λόγο, ενώ σε συγκεκριμένες Υπηρεσίες της Αττικής δεν τοποθετήθηκε καθόλου προσωπικό, παρότι υπήρξαν εργαζόμενοι που ζήτησαν την τοποθέτησή τους εκεί.

- Η κατανομή των οργανικών θέσεων με βάση το Ν. 5021/2023, και η τοποθέτηση του προσωπικού στις θέσεις αυτές, δεν ακολουθεί καν τη ρητή διάταξη το άρθρο 34 παρ. 4 του ν. 5021/2023, «οι οργανικές θέσεις των μονίμων υπαλλήλων και των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίοι, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 85 (σ.σ. ήτοι κατά την 15.02.2023), υπηρετούν στις ειδικές περιφερειακές υπηρεσίες των περ. α) έως ε) του άρθρου 28 του π.δ. 4/2018, διατηρούνται στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, κατανέμονται δε σε άλλες οργανικές μονάδες της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης στην οποία ανήκουν και εντός της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας».

Ως εκ τούτου, ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων καλεί τα μέλη του που το επιθυμούν, να καταθέσουν την συνημμένη αίτηση θεραπείας, κοινοποιώντας την στον Σύλλογο, ώστε να προβεί στις ενέργειες που απαιτούνται για την τροποποίηση της εν λόγω απόφασης σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου.

Σε κάθε περίπτωση, υπενθυμίζουμε στα μέλη ότι, μετά την σύννομη τοποθέτησή τους σε οργανική θέση εντός της Περιφερειακής Ενότητας, δύνανται -αν το επιθυμούν- να υποβάλλουν αίτημα μετάθεσης με μεταφορά της οργανικής τους θέσης σε άλλη Περιφερειακή Ενότητα, που οφείλει να εξεταστεί από την Διοίκηση με τις διατάξεις του Κώδικα Δημοσίων Υπαλλήλων, ανεξαρτήτως αν έχει λήξει ή όχι η αυτοδίκαιη απόσπασή τους.
 
Επαναλαμβάνουμε ότι ζητάμε άμεσα:
-Να εκδοθούν οι Οργανισμοί των Μουσείων του Ν. 5021/2023, ώστε να απεγκλωβιστούν οι υπάλληλοι που το επιθυμούν και να ενισχύσουν τις υπηρεσίες της ΓΔΑΠΚ που έχουν μεγάλες ανάγκες σε προσωπικό.
-Να γίνει ανακατανομή των κενών οργανικών θέσεων όλων των ειδικοτήτων στις λοιπές περιφερειακές υπηρεσίες και να δρομολογηθούν άμεσα διαδικασίες μόνιμων προσλήψεων για τις ανάγκες των Εφορειών Αρχαιοτήτων της περιφέρειας. Θυμίζουμε ότι το θέμα αυτό έχει τεθεί επιτακτικά από τον ΣΕΑ τόσο στην ΓΔYΗΔ και την ΓΔΑΠΚ όσο και στον Υπηρεσιακό Γραμματέα από τον Αύγουστο 2023, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των υπηρεσιών της περιφέρειας. Όχι μόνο δεν προχώρησαν σε κατανομή των κενών οργανικών στις ΕΦΑ που τις χρειάζονται, αλλά αντιθέτως προχώρησαν σε πρόσκληση για αποσπάσεις στα Μουσεία ΝΠΔΔ, που θα έχει σαν αποτέλεσμα την περαιτέρω απίσχνανση από προσωπικό των Υπηρεσιών των απομακρυσμένων νομών.