Σ.ΕΚ.Α.                                                 Σ.Ε.Α.
ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΕΚΤΑΚΤΩΝ                    ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ  (Σ.ΕΚ.Α.) 
 
Αρ. Πρωτ. AΠ5293                           
Αθήνα, 01-04-2024
 
Τ.Θ.30084 
Τ.Κ10033 Αθήνα                      
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ (Σ.Ε.Α)
 
Αρ. Πρωτ. 97
Αθήνα, 01-04-2024
 
Ερμού 134-136
Τ.Κ. 10553 Θησείο
Fax:2103816584                                                     Τηλ. 210 3252214
Κιν:6977509501                                                      Email: archaeol@otenet.gr
Email: sekarchaeologists@gmail.com  
Site: https://www.seka.net.gr/  
   
 ΠΡΟΣ  
 Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
 
ΚΟΙΝ:                       
  1. ΓΔΑΠΚ
  2. ΕΦΑΠΑ
 
ΘΕΜΑ: Καταγγελία προκήρυξης για την σύμβαση μίσθωσης έργου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών
 
Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων (Σ.Ε.Α.) και ο Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων (Σ.ΕΚ.Α.) πληροφορηθήκαμε για την από 22/3/2024 «πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος» (συνημμένη) την οποία εξέδωσε το Δ.Σ. του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (Ε.Α.Α.) «για την Πλήρωση μίας (1) Θέσης Εξωτερικού/ης Συνεργάτη/ιδας με σύμβαση μίσθωσης έργου (Κωδικός Θέσης: Διπλωματούχος Αρχαιολόγος (ΑΡ01)) στο Πλαίσιο του Έργου με Τίτλο “Υποστήριξη Εθνικών Ευρωπαϊκών και Διεθνών συμβάσεων χρηματοδότησης Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Λειτουργία Διεύθυνσης Υποστήριξης Ερευνών)”» - Κωδικός Έργου 52012, Αρ. Πρωτ. 6074 της 22/03/24 (ΑΔΑ: Ε0Ξ9ΟΡΕΙ-Ρ24).
Η εν λόγω πρόσκληση διατελεί πολλαπλώς παράτυπη, ενώ θίγει και τα εργασιακά δικαιώματα του «συνεργάτη» ο οποίος θα επιλεγεί.
Θυμίζουμε ότι σύμφωνα με την κείμενη αρχαιολογική και εργατική νομοθεσία:
-Απαγορεύεται η εκτέλεση σωστικής ανασκαφής από φορέα εκτός Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου δεν νομιμοποιείται  να εκτελεί έργο «σωστικών ανασκαφών, παρακολούθηση εκσκαφής και αρχαιολογικό έλεγχο στο χώρο του έργου “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ – ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΦΥΛΑΚΕΙΟΥ – ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΩΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Ε.Α.Α. ΣΤΟ ΘΗΣΕΙΟ”».

-Η αρχαιολογική εργασία έχει επιστημονικό χαρακτήρα και δεν μπορεί να παραδίδεται ως έργο και κατ’ αποκοπή. Σύμφωνα με τον Ν. 4858/2021 «για τη διενέργεια σωστικής ανασκαφής ορίζεται από την Υπηρεσία αρχαιολόγος που έχει τουλάχιστον τριετή ανασκαφική εμπειρία», και επιπροσθέτως σύμφωνα με τον Ν4072/2012 «Η πρόσληψη του προσωπικού γίνεται από τον Κύριο του Έργου έπειτα από τη σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, και προσλαμβάνεται από αυτόν». Μάλιστα, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση 493/2006 του Δ΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ρητά εξαιρούνται οι αρχαιολόγοι από τη δυνατότητα σύναψης σύμβασης έργου. Το αίτημα για εργασία με έκδοση Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών αποτελεί παράβαση του Αστικού Κώδικα, όπου στο άρθρο 648 δίδεται η έννοια της Σύμβασης εργασίας και στο άρθρο 681 η έννοια της σύμβασης έργου.
-Από τα αρχαιολογικά ημερολόγια, ευρετήρια, εν γένει αρχεία, απορρέουν πνευματικά δικαιώματα που αφορούν στην Αρχαιολογική Υπηρεσία που διενεργεί τη σωστική ανασκαφή και τον ίδιο τον ανασκαφέα. Οι ρήτρες εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας («Όλα τα παραδοτέα, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με το έργο, που θα αποκτηθούν, συγκεντρωθούν, καταρτισθούν και αναπτυχθούν από τον/την Αντισυμβαλλόμενο/η κατά την εκτέλεση της σύμβασης, με δαπάνες του Έργου, είναι εμπιστευτικά και αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του δικαιούχου φορέα (ΕΑΑ), που μπορεί μόνο το ΕΑΑ να τα διαχειρίζεται και να τα εκμεταλλεύεται. Δύναται το ΕΑΑ να τα επεκτείνει, τροποποιεί και να τα διαθέτει χωρίς προηγούμενη άδεια του/της Αντισυμβαλλομένου/ης. Με την υπογραφή της σύμβασης ο/η Αντισυμβαλλόμενος/η μεταβιβάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί του παρασχεθέντος έργου του/της στο ΕΑΑ, το οποίο θα είναι ο αποκλειστικός δικαιούχος επί του έργου και θα φέρει όλες τις εξουσίες που απορρέουν από αυτό») που προβλέπονται στην πρόσκληση, αποτελούν επίσης πρωτοφανέρωτη παράκαμψη της αρχαιολογικής δεοντολογίας.
-Τέλος, σε ό,τι αφορά στους επικρατέστερους υποψήφιους συνεργάτες, η συνέντευξη στην οποία θα υποβληθούν προκειμένου για την πρόσληψή τους, διαδικασία η οποία θα υλοποιηθεί από «αρμόδια Επιτροπή του ΕΑΑ» αποτελεί επίσης προκλητική νέα προϋπόθεση σε βάρος ειδικότητας που μαστίζεται από ανεργία ή εκ περιτροπής εργασία, από φορέα αναρμόδιο να κρίνει τις αρχαιολογικές προϋποθέσεις των υποψηφίων.
 
Ο Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων και ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων ζητάμε την άμεση ανάκληση της εν λόγω «πρόσκλησης ενδιαφέροντος» του Ε.Α.Α., και την επαναπροκήρυξη της θέσης με την προβλεπόμενη σύννομη διαδικασία και με ενέργειες της οικείας Εφορείας Αρχαιοτήτων.
 
 
        Για το Δ.Σ. του Σ.Ε.Α.              Για το Δ.Σ. του Σ.ΕΚ.Α.
      Ο Πρόεδρος                         Ο Πρόεδρος
                 Κώστας Πασχαλίδης            Δημήτρης Κουφοβασίλης