Συναδέλφισσες-οι,

Η ΑΔΕΔΥ με απόφαση του Γενικού της Συμβουλίου έχει επαναπροκηρύξει την απεργία-αποχή από 7/2/2024 από κάθε διαδικασία στοχοθεσίας ή αξιολόγησης που σχετίζεται με την εφαρμογή του Ν. 4940/2023. Η απεργία αποχή, όπως έχει κοινοποιηθεί αρμοδίως, καλύπτει όλους τους υπαλλήλους στα Υπουργεία και τα ΝΠΔΔ (βλ. συνημμένο εξώδικο) και αφορά τις πράξεις που καλούνται οι υπάλληλοι να πραγματοποιήσουν σε εφαρμογή του Ν. 4940 από τις 7/2/2024 και εξής, καλύπτει δηλαδή όλες τις διαδικασίες που αφορούν την «αξιολόγηση-στοχοθεσία» τις οποίες θα κληθούν να υλοποιήσουν οι υπάλληλοι εντός του έτους 2024, είτε αυτές αφορούν το 2023, είτε το 2024.
 
Ακολουθεί η δήλωση συμμετοχής στην απεργία αποχή από την αξιολόγηση της ΑΔΕΔΥ.


Προς
………………………
 
Δήλωση Συμμετοχής στην Προκηρυγμένη «Απεργία-Αποχή» από τις διαδικασίες της στοχοθεσίας-αξιολόγησης.
 
Ο/Η κάτωθι υπογεγραμμένος/η…………………………………………………………………, που υπηρετώ ως……………………………………, στην ……..………………………… …………………………………………, δηλώνω ότι συμμετέχω στην «απεργία-αποχή» που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ από κάθε διαδικασία ή ενέργεια, που συνδέεται με την στοχοθεσία-αξιολόγηση του ν. 4940/2022 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικών αποφάσεων και εγκυκλίων και ως εκ τούτου δεν δυνάμεθα να συμμετέχουμε στις σχετικές διαδικασίες.
Σημειώνεται ότι η συμμετοχή μου στην ως άνω νομίμως προκηρυχθείσα απεργιακή κινητοποίηση αποτελεί νόμιμο και συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμά μου και συνεπεία αυτού δεν μπορεί να επιφέρει εις βάρος μου καμία έμμεση ή άμεση μορφή διοικητικής ή άλλης συνέπειας. Με την επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός μου.
Κοιν/ση
Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων
 
……………..2024
Ο/Η δηλών/δηλούσα

Δείτε το εξώδικο εδώ:
https://adedy.gr/wp-content/uploads/2024/02/%CE%95%CE%9E%CE%A9%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%9F-%CE%91%CE%94%CE%95%CE%94%CE%A5-5-2-2024-1.pdf