ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΝΠΔΔ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΝΟΜΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ, ΛΕΣΒΟΥ, ΧΙΟΥ ΚΑΙ ΣΑΜΟΥ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
 
Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2024
 
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Προς τον Υπηρεσιακό Γραμματέα
του Υπουργείου Πολιτισμού
 
Κοινοποίηση: 1.Υπουργείο Πολιτισμού/Γραφείο Υπουργού
                           2.Υπουργείο Εσωτερικών/Γραφείο Υπουργού
 
Θέμα: Κατανομή οργανικών θέσεων υπαλλήλων πρώην ειδικών περιφερειακών υπηρεσιών (ά. 34 παρ. 4 ν. 5021/2023).

            Σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 4 του ν. 5021/2023 (Α’ 31), «Οι οργανικές θέσεις των μονίμων υπαλλήλων και των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίοι, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 85, υπηρετούν στις ειδικές περιφερειακές υπηρεσίες των περ. α’ έως ε’ του άρθρου 28 του π.δ. 4/2018, διατηρούνται στο Υπουργείο Πολιτισμού, κατανέμονται δε σε άλλες οργανικές μονάδες της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης στην οποία ανήκουν και εντός της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας, με απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού, μετά από εισήγηση του Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης και με βάση τις υπηρεσιακές ανάγκες. Οι υπάλληλοι του πρώτου εδαφίου συνεχίζουν να παρέχουν υπηρεσία στο αντίστοιχο Μουσείο, θεωρούμενοι αυτοδίκαια ως αποσπασμένοι από το Υπουργείο Πολιτισμού στο αντίστοιχο Μουσείο, χωρίς άλλη διοικητική διαδικασία έως τη δήλωσή τους, σύμφωνα με την παρ. 5» (σ.σ. νοείται η δήλωση περί επιθυμίας ή μη των εν λόγω υπαλλήλων να στελεχώσουν υπηρεσιακά τα Μουσεία, που υποβάλλεται εντός τριάντα ημερολογιακών ημερών από την έναρξη ισχύος του Οργανισμού εκάστου Μουσείου, ο οποίος, σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ. 1, εκδίδεται εντός οκτώ μηνών από τη συγκρότηση του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου εκάστου Μουσείου).

            Λίγες ημέρες πριν συμπληρωθεί έτος από τη θέση σε ισχύ του ν. 5021/2023, εντούτοις, η διαδικασία κατανομής των οργανικών θέσεων εκατοντάδων συναδέλφων μας (πρώην υπηρετούντων στις καταργηθείσες ειδικές περιφερειακές υπηρεσίες και αυτοδικαίως αποσπασμένων, ακόμη, στα νέα ΝΠΔΔ) δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, με αποτέλεσμα να διατηρούνται αυτοί υπό συνθήκες -πρωτοφανούς για προσωπικό υπουργείου- ανασφάλειας, ως προς τους όρους της υπηρεσιακής τους κατάστασης και εξέλιξης. Ενώ δε έχει -ήδη προ πολλού- συμπληρωθεί η 8μηνη προθεσμία έκδοσης των Οργανισμών των συσταθέντων με τον ίδιο νόμο ΝΠΔΔ (Μουσείων), η συνθήκη της αναγκαστικής (αυτοδίκαιης) απόσπασης των εν λόγω συναδέλφων εξακολουθεί, για χρόνο που υπερβαίνει τον αρχικώς προβλεφθέντα από το ν. 5021/2023 (ως προς τις ρυθμίσεις του οποίου εμείς είχαμε, ούτως ή άλλως, εξ αρχής διατυπώσει με κάθε τρόπο την αντίθεσή μας) και που προσεγγίζει ήδη τον ανώτατο προβλεπόμενο χρόνο διάρκειας των αποσπάσεων, σύμφωνα με τις γενικές σχετικές ρυθμίσεις (άρθρο 68 παρ. 5 ΥΚ, και άρθρο 9 παρ. 2 ν. 4440/2016 περί ενδοϋπουργικής κινητικότητας), με αποτέλεσμα να καθίσταται εξ αντικειμένου αδύνατος ή να δυσχεραίνεται σημαντικά ο υπηρεσιακός, επιστημονικός  και προσωπικός - οικογενειακός τους προγραμματισμός.

            Θεωρούμε σκόπιμο να υπενθυμίσουμε, στο σημείο αυτό, ότι, ήδη πριν από την ψήφιση του ν. 5021/2023 και τον υπηρεσιακό εγκλωβισμό εκατοντάδων υπαλλήλων σε καθεστώς αναγκαστικής απόσπασης στα νέα ΝΠΔΔ (Μουσεία), παρά τη σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, είχατε παραλείψει να συμπράξετε (όπως οφείλατε, κατά το νόμο) στη μετακίνηση συναδέλφων -παρά το γεγονός ότι οι αιτήσεις τους πληρούσαν τις νόμιμες προϋποθέσεις- κατ’ επίκληση των «υπηρεσιακών αναγκών» (αναφερόμαστε σχετικά στην από 17.10.2022 «Εξώδικη Δήλωση – Διαμαρτυρία – Πρόσκληση που σας είχε απευθύνει ο πρώτος εξ ημών, επισημαίνοντας τον παράνομο χαρακτήρα της εκ μέρους σας παράλειψης). Την ίδια στιγμή δε που δεν έχετε ακόμα προβεί στην οφειλόμενη κατανομή των οργανικών θέσεων των συναδέλφων μας που υπηρετούσαν στις καταργηθείσες ειδικές περιφερειακές υπηρεσίες και που παρατείνεται ακόμη το καθεστώς αναγκαστικής απόσπασής τους στα ΝΠΔΔ – Μουσεία, εισάγεται καθεστώς «δύο ταχυτήτων», υπέρ ορισμένων (εκλεκτών, ως φαίνεται) εξ αυτών, με την έκδοση αποφάσεων ΔΙΑΘΕΣΗΣ τους σε γραφείο Γενικής Γραμματέα (στις οποίες φαίνεται να προτάσσονται άλλες «υπηρεσιακές ανάγκες», επιτακτικότερες μάλλον των υπηρεσιακών αναγκών που κρατούν ακόμα εγκλωβισμένους εκατοντάδες συναδέλφους μας σε καθεστώς αναγκαστικής απόσπασης στα ΝΠΔΔ).
           
Ως προς τη συνεχιζόμενη παράλειψή σας να ολοκληρώσετε την ανωτέρω, προβλεπόμενη από το άρθρο 34 παρ. 4 του ν. 5021/2023, διαδικασία κατανομής των οργανικών θέσεων των συναδέλφων μας (διαδικασία, η οποία -κατά το ίδιο το γράμμα της εφαρμοζόμενης διάταξης- θα έπρεπε να ολοκληρωθεί αμέσως μετά την ψήφιση του νόμου, καθώς είναι ανεξάρτητη από την έκδοση των Οργανισμών των ΝΠΔΔ – Μουσείων και από τη διάρκεια του καθεστώτος αυτοδίκαιης απόσπασης), είναι σαφές ότι αυτή δεν θα μπορούσε να αποδοθεί ούτε σε καθυστέρηση υποβολής των προβλεπόμενων σχετικών εισηγήσεων των προϊσταμένων της αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης ή των αρμοδίων Διευθύνσεων ούτε σε καθυστέρηση ή αδυναμία, για οποιονδήποτε λόγο,  εκτίμησης των αντίστοιχων υπηρεσιακών αναγκών. Τούτο δε, καθώς ήδη από 28.07.2023, στην υπ’ αριθ. 362769 σχετική απόφασή σας (ανακληθείσα μόλις τρεις ημέρες αργότερα, με την υπ’ αριθ. 365961/31-07-2023 απόφαση), επικαλείστε την σχετική υπ’ αριθ. ΥΠΠΟ/362193/28-07-2023 εισήγηση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, ως προς την κατανομή των θέσεων των συναδέλφων μας ανά οργανική μονάδα, ενώ η αναλυτική και λυσιτελής αντιστοίχιση των οργανικών θέσεων των συναδέλφων μας με τις ανάγκες της υπηρεσίας, αποτυπώνεται σαφώς στο αποφασιστικό της ανακληθείσας πράξης σας.
 
Με δεδομένα ότι 1) πουθενά στη διάταξη του άρθρου 34 παρ. 4 του ν. 5021/2023 (αλλά και ούτε και στις οικείες γενικές οργανικές διατάξεις και το γενικό πλαίσιο περί κατανομής οργανικών θέσεων του δημοσίου τομέα) δεν προβλέπεται, ως προϋπόθεση κύρους των σχετικών ατομικών διοικητικών πράξεων, η προηγούμενη κατανομή και των κενών αντίστοιχων οργανικών θέσεων (η οποία -αυτονόητα- θα μπορούσε να συντελεστεί με νεότερη απόφαση) ή η υποχρεωτική εξειδίκευση της κατανομής μέχρι επιπέδου τμήματος (και συνεπώς η αρχική, υπ’ αριθ. 36279/28-07-2023 απόφασή σας, δεν ανακλήθηκε υπό τους όρους ανάκλησης παράνομης πράξης) και 2) στην υπ’ αριθ. 365961/31-07-2023 (ανακλητική) απόφασή σας, αν και αναφέρεστε στις σχετικές «ελλείψεις» της ανακαλούμενης, δεν προσδιορίζετε κανέναν απολύτως λόγο δημοσίου συμφέροντος που να επέβαλλε την ανάκληση της αρχικής πράξης κατανομής (όπως απαιτείται στις περιπτώσεις ανάκλησης νόμιμων ευμενών ατομικών διοικητικών πράξεων), πέρα από τους όποιους προβληματισμούς ως προς την ουσιαστική νομιμότητα της τελευταίας (ανακλητικής) απόφασής σας, εκφράζουμε την ανησυχία και τον προβληματισμό μας ως προς τους πραγματικούς λόγους για τους οποίους εξακολουθείτε να παραλείπετε να προβείτε στην ολοκλήρωση της διαδικασίας κατανομής. Ανησυχία, η οποία εντείνεται έτι περαιτέρω, από την έντονη φημολογία του τελευταίου διαστήματος (που, όχι μόνο δεν διαψεύδεται, αλλά ενισχύεται και από -δημόσιες ή μη- τοποθετήσεις και σχετικές διαρροές εκ μέρους της πολιτικής ηγεσίας) περί σκόπιμης παρέλκυσης της κατανομής των οργανικών θέσεων των συναδέλφων μας και σύνδεσής της με τη σχεδιαζόμενη τροποποίηση του Οργανισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και τη διάσπαση της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς σε επιμέρους περιφερειακές οργανικές μονάδες.

Για το λόγο αυτό, θεωρούμε σκόπιμο να υπενθυμίσουμε, όχι μόνο την κεντρική πρόβλεψη της εφαρμοζόμενης διάταξης του άρθρου 34 παρ. 4 ότι η κατανομή των οργανικών θέσεων των συναδέλφων θα γίνει σε οργανικές μονάδες (της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης) εντός της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας, αλλά και τον γενικό κανόνα, που γίνεται διαχρονικά σεβαστός στη δημόσια διοίκηση, σύμφωνα με τον οποίο δεν νοείται, κατ’ αρχήν, αναγκαστική  (χωρίς αίτησή του) μετακίνηση δημοσίου υπαλλήλου σε υπηρεσία εκτός της περιφερειακής ενότητας στην οποία υπηρετεί.
 
Σε κάθε περίπτωση, η συνεχιζόμενη (παρά τις ρητές προβλέψεις του ν. 5021/2023) παράλειψή σας να προβείτε στην ολοκλήρωση της κατανομής των οργανικών θέσεων των υπαλλήλων που υπηρετούσαν στις καταργηθείσες ειδικές περιφερειακές υπηρεσίες, αλλά και η καθυστέρηση της διαδικασίας έκδοσης των Οργανισμών των ΝΠΔΔ – Μουσείων (και συνακόλουθα της παύσης του καθεστώτος αναγκαστικής απόσπασης), πέρα από το ότι αποκαλύπτουν -εξ αντικειμένου- ότι η νομοθετική επιλογή της μεταβολής του νομικού χαρακτήρα των Μουσείων και της μετατροπής τους σε ΝΠΔΔ κάθε άλλο παρά συντελέστηκε με βασικό κριτήριο τις ανάγκες της υπηρεσίας ή αποτύπωσε έναν συνεκτικό, ορθολογικό και σύμφωνο με τις αρχές της διοικητικής επιστήμης σχεδιασμό για τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων ανθρώπινων πόρων, εξακολουθούν να διατηρούν τους συναδέλφους μας εγκλωβισμένους σε ένα ασαφές και μετέωρο υπηρεσιακό καθεστώς, που δεν είναι πλέον συμβατό με τις αρχές της χρηστής και αποτελεσματικής διοίκησης. Καθεστώς, το οποίο μάλιστα, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, αποβαίνει ακόμα επαχθέστερο, όταν γίνεται αιτία υποβολής συναδέλφων μας σε μη νόμιμες, αυταρχικές και συχνά παράλογες συμπεριφορές, εντολές και απαιτήσεις εξωϋπηρεσιακών (εκτός διοικητικής ιεραρχίας του Υπουργείου στο οποίο υπάγονται υπηρεσιακά οι συνάδελφοι, ξένων προς το δημόσιο και προς τις δημόσιες πολιτικές προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς) διοικήσεων, όπως -κατ’ επανάληψη- έχουμε αναγκαστεί να θέσουμε υπόψη σας.

 Το γεγονός δε ότι, την ίδια στιγμή που καταστρατηγείται (ως εκ της συνεχιζόμενης αδράνειας) η πρόβλεψη περί της δυνατότητας των εν λόγω υπαλλήλων να επιλέξουν εάν επιθυμούν να στελεχώσουν ή όχι τα Μουσεία (υπό το νέο τους καθεστώς) ή να τοποθετηθούν σε οργανικές μονάδες του Υπουργείου, ουδεμία μέριμνα λαμβάνεται -δεδομένης και της καθυστέρησης της διαδικασίας έκδοσης των Οργανισμών- από τις διορισμένες (μεταβατικές) διοικήσεις των ΝΠΔΔ για τον σχεδιασμό της στελέχωσης των Μουσείων μέσω της αξιοποίησης διαθέσιμων εναλλακτικών δυνατοτήτων που προβλέπονται ήδη από τη νομοθεσία (λ.χ. είτε μέσω της συμμετοχής στη διαδικασία προγραμματισμού νέων προσλήψεων είτε μέσω του γενικού συστήματος Κινητικότητας είτε ακόμα και κατ’ εφαρμογή της ειδικής πρόβλεψης του άρθρου 31 του ν. 4873/2021, που αφορά ειδικά τις νεοσύστατες υπηρεσίες φορέων της Γενικής Κυβέρνησης), εντείνει την ανησυχία μας ότι το δυσμενές καθεστώς της υπηρεσιακής αβεβαιότητας και ανασφάλειας των συναδέλφων μας, όχι μόνο δεν πρόκειται σε σύντομο χρόνο να αρθεί, αλλά θα οδηγήσει και σε περαιτέρω φαλκίδευση της υπηρεσιακής τους θέσης, θέτοντας σε κίνδυνο θεμελιώδη υπηρεσιακά και υπαλληλικά τους δικαιώματα και έννομες προσδοκίες. [Την ανησυχία μας αυτή, όχι μόνο δεν αμβλύνει, αλλά εντείνει έτι περαιτέρω η όλως πρόσφατη υπ’ αριθ. πρωτ. 37006/29-01-2024 [ΑΔΑ: 6ΓΨΜ46ΝΚΟΤ-2ΥΖ] απόφασή σας («Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Απόσπαση Υπαλλήλων στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο στο πλαίσιο της Ενδοϋπουργικής Κινητικότητας»): Πέρα από πρόδηλα ζητήματα τυπικής και ουσιαστικής νομιμότητας (αναρμοδίως εκδοθείσα, παντελώς αναιτιολόγητη, χωρίς να συνοδεύεται από τα περιγράμματα των προς κάλυψη θέσεων, χωρίς να αφορά καν οργανικές θέσεις και χωρίς την προηγούμενη ανάρτηση ψηφιακών οργανογραμμάτων), η εν λόγω απόφαση αφορά μόνο ένα από τα ΝΠΔΔ-Μουσεία, περιλαμβάνει δε και κλάδους/ειδικότητες που, όχι μόνο δεν πλεονάζουν στις κεντρικές υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φορείς του ΥΠΠΟ (άραγε, θα μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους και υπάλληλοι άλλων ΝΠΔΔ – Μουσείων;), αλλά, σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν απαντώνται καν].
 
Ενόψει των ανωτέρω και δεδομένου ότι το σύνολο των υπαλλήλων που εμπίπτουν στο πραγματικό της διάταξης του άρθρου 34 παρ. 4 του ν. 5021/2023 τυγχάνουν μέλη μας, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε (κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 10 παρ. 1 και 3 του Συντάγματος και 4 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας), για τα εξής:
  1. Για ποιο λόγο δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα η διαδικασία κατανομής των οργανικών θέσεων των υπαλλήλων που υπηρετούσαν στις καταργηθείσες ειδικές περιφερειακές υπηρεσίες των περιπτ. α’ έως ε’ του άρθρου 28 του π.δ. 4/2018, παρά τη ρητή πρόβλεψη του άρθρου 34 παρ. 4 του ν. 5021/2023 για άμεση έκδοση αποφάσεων κατανομής; Πότε προτίθεστε να εκδώσετε τη σχετική απόφαση;
  2. Με δεδομένο ότι η -προβλεπόμενη από την ως άνω ειδική διάταξη- διαδικασία κατανομής των οργανικών θέσεων θα έπρεπε να έχει ήδη ολοκληρωθεί, είναι δε ανεξάρτητη από κάθε τυχόν πρόθεση ή σχεδιασμό μελλοντικών τροποποιήσεων του Οργανισμού του Υπουργείου, πρόκειται να γίνει σεβαστή (άμεσα, σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως του χρόνου και του περιεχομένου των όποιων ενδεχόμενων τροποποιήσεων του Οργανισμού του Υπουργείου) η κεντρική πρόβλεψη του άρθρου 34 παρ. 4 του ν. 5021/2023 περί κατανομής των οργανικών θέσεων των εν λόγω συναδέλφων μας σε οργανικές μονάδες εντός της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας;
  3. Πριν από την έκδοση των αποφάσεων κατανομής των οργανικών θέσεων των εν λόγω συναδέλφων μας, πρόκειται να παρασχεθεί σχετική γνώμη του αρμοδίου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, όπως επιβάλλεται από τη, σύμφωνη με το άρθρο 103 παρ. 4 του Συντάγματος, ερμηνεία της διάταξης του άρθρου 34 παρ. 4 του ν. 5021/2023;
  4. Με δεδομένο ότι η, κατά το άρθρο 33 παρ. 1 του ν. 5021/2023, προθεσμία έκδοσης των Οργανισμών των, συσταθέντων δυνάμει του άρθρου 3 του ίδιου νόμου, ΝΠΔΔ (Μουσείων) έχει ήδη παρέλθει και με δεδομένες τις σοβαρές, διαπιστωμένες ελλείψεις σε προσωπικό, νευραλγικών οργανικών μονάδων της ΓΔΑΠΚ, για πόσο χρόνο ακόμα αναμένεται να παραταθεί το καθεστώς αναγκαστικής απόσπασης των εν λόγω υπαλλήλων και πότε θα κληθούν αυτοί να υποβάλουν τις προβλεπόμενες στο άρθρο 34 παρ. 5 δηλώσεις περί του εάν επιθυμούν να στελεχώσουν τα Μουσεία ή να τοποθετηθούν σε θέσεις της Γενικής Διεύθυνσης στην οποία υπάγονται οι οργανικές τους θέσεις;
 
Εν αναμονή της απάντησής σας στα ανωτέρω, επιφυλασσόμαστε υπέρ των μελών μας ως προς κάθε τυχόν -συντελεσθείσα ήδη ή μελλοντική- υπηρεσιακή, υλική και ηθική βλάβη σε βάρος τους, από τις παραλείψεις των ανωτέρω οφειλόμενων νόμιμων ενεργειών εκ μέρους του αρμοδίου, κατά νόμο, διοικητικού οργάνου.
 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
 
ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΝΠΔΔ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΝΟΜΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ, ΛΕΣΒΟΥ, ΧΙΟΥ ΚΑΙ ΣΑΜΟΥ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ