ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
Ερμού 136, 10553 Αθήνα. Τηλ-Fax.: 2103252214, E-mail:archaeol@otenet.gr, www.sea.org.gr
 
Αθήνα,  2/3/2023

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: Η απεργία αποχή από συγκεκριμένα καθήκοντα συνεχίζεται
 
Συναδέλφισσες-οι,
Μετά την επιτυχία της πρώτης εβδομάδας απεργίας-αποχής του ΣΕΑ, οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται.
 
  1. ΑΠΕΡΓΙΑ-ΑΠΟΧΗ από συγκεκριμένα καθήκοντα από 28/2/2023 έως 6/3/2023 (συνημμένο 1ο εξώδικο)
Συγκεκριμένα τα καθήκοντα που συνδέονται με τη σύνταξη και διεκπεραίωση όλων των εγγράφων που σχετίζονται με:
•          Έκδοση αποφάσεων, αδειών και χορήγηση πάσης φύσης εγκρίσεων έργων και δραστηριοτήτων, μετά από γνωμοδότηση των Τοπικών Συμβουλίων Μνημείων, του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων και του Συμβουλίου Μουσείων του ΥΠΠΟΑ
•          Έκδοση αποφάσεων/γνωμοδοτήσεων για την ένταξη αυθαιρέτων κατασκευών και χρήσεων στις διατάξεις του Ν 4495/17
•          Προώθηση υπογραφής των προγραμματικών συμβάσεων πολιτισμικής ανάπτυξης του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή άλλους συμβαλλόμενους.
•          Αποφάσεις και εντολές που αφορούν σε προκηρύξεις διαγωνισμών (πρόχειρων, δημόσιων ή διεθνών), καθώς και κάθε σχετική με αυτές απόφαση ή πράξη, με την εξαίρεση διαγωνισμούς που αφορούν καθαριότητα.
•          Έκδοση βεβαιώσεων κατοχής και αδειών χρήσης ανιχνευτών μετάλλου.
•          Έκδοση αδειών για τη χρήση οργάνων διασκόπησης προς διερεύνηση του υπεδάφους (παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 4858/2021), του βυθού ή του πυθμένα (άρθρο 15, παρ. 3 του ν. 4858/2021).
•          Το συντονισμό, σχεδιασμό και προγραμματισμό των ερευνητικών εργασιών που προηγούνται της δημοπράτησης του έργου στο πλαίσιο Μεγάλων Δημοσίων Έργων, όπως προβλέπεται στο ν. 3905/2010 (Α΄219).
•          Το συντονισμό, σχεδιασμό και προγραμματισμό των ερευνητικών εργασιών που προηγούνται της υλοποίησης του έργου στο πλαίσιο Επενδυτικών Προγραμμάτων, όπως προβλέπεται στο ν. 4072/2012 (Α΄86), συμπεριλαμβανομένων έργων ιδιωτών που πραγματοποιούνται βάσει σχεδίων χωρικού προορισμού - Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίων Ακινήτων (ΕΣΧΑΔΑ), Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικής Επένδυσης (ΕΣΧΑΣΕ), Σχέδια Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (ΣΟΑ), Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (ΠΟΤΑ) κ.λπ. και έργων κοινού ενδιαφέροντος.
•          Την προώθηση και επίσπευση των σχετικών διοικητικών διαδικασιών, για την προπαρασκευή εντάξεως έργων σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, καθώς και την  επεξεργασία των προτάσεων των Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών/Μουσείων της Γ.Δ.Α.Π.Κ., σε συνεργασία με λοιπές αρμόδιες οργανικές μονάδες του ΥΠ.ΠΟ.Α.
•          Σύνταξη ενημερωτικών εγγράφων σχετικά με απαντήσεις κοινοβουλευτικού ελέγχου.
•          Σύνταξη ενημερωτικών εγγράφων ή σημειωμάτων κατ’ εντολή της πολιτικής ή διοικητικής ιεραρχίας
•          Λειτουργία επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών και παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών, εκτός διαγωνισμών που αφορούν καθαριότητα.
Για τα έργα ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάκαμψης η απεργία-αποχή αφορά στα εξής καθήκοντα:
•          Διατύπωση και προώθηση εισηγήσεων για την έκδοση σύμφωνης γνώμης εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων από τρίτους σύμφωνα με το άρθρο 10, πργ 4  του ν. 4858/2021.
•          Προώθηση φακέλων εντάξεων έργων σε χρηματοδοτικά προγράμματα.
•          Προώθηση διαδικασιών εκτέλεσης έργων με τη μέθοδο της αυτεπιστασίας και ανάθεσης γενικών υπηρεσιών και προμηθειών (προώθηση και έκδοση σχεδίων ΥΑ εκτέλεσης εργασιών απολογιστικά και με αυτεπιστασία, προώθηση προκηρύξεων για την πρόσληψη ΙΔΟΧ προσωπικού, προώθηση προσκλήσεων ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση παροχής προμηθειών και υπηρεσιών, διενέργεια διαγωνισμών ανάθεσης παροχής προμηθειών και υπηρεσιών – προώθηση διακηρύξεων, δημοσίευση διακηρύξεων, αποσφράγιση προσφορών- κ.α.)
•          Προώθηση διαδικασιών παρακολούθησης έργων.
•          Προώθηση διαδικασιών διαχειριστικού κλεισίματος έργων.
Εξαιρείται της αποχής η τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών και διοικητικών ενεργειών για τη μισθοδοσία του ΙΔΟΧ προσωπικού και οι διαδικασίες που απαιτούνται για την ομαλή μισθοδοσία του ΙΔΟΧ  προσωπικού που απασχολείται ήδη σε αυτά (πχ τροποποίηση για παράταση διάρκειας σύμβασης).
 
ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 5021/2023 από 28/2/2023 έως τις 17/3/2023 (συνημμένο 2ο εξώδικο)

Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων, από κοινού με τον Ενιαίο Σύλλογο Υπαλλήλων ΥΠΠΟ Αττικής, Στερεάς και Νήσων, την Πανελλήνια Ένωση Συντηρητών Αρχαιοτήτων (ΠΕΣΑ), τον Πανελλήνιο Σύλλογο Υπαλλήλων Πτυχιούχων Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Υπουργείου Πολιτισμού (ΠΑΣΥΠΑΤΕ) και τον Σύλλογο Ελλήνων Αρχαιολόγων (ΣΕΑ), έχουν κηρύξει απεργία-αποχή των μελών τους από τα παρακάτω καθήκοντα που σχετίζονται με την εφαρμογή του Ν. 5021/2023:
  1. την έκδοση πράξεων διορισμού Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικού Διευθυντή των υπό σύσταση ΝΠΔΔ,
  2. την υποστήριξη λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου των υπό σύσταση ΝΠΔΔ,
  3. την συμμετοχή σε ομάδες εργασίες, την σύνταξη εγγράφων-εισηγήσεων και την έκδοση διαπιστωτικών ή/και κανονιστικών αποφάσεων ή/και ατομικών διοικητικών πράξεων που σχετίζονται με θέματα σύστασης/κατάργησης ή ανακατανομής οργανικών θέσεων ή οιασδήποτε άλλης υπηρεσιακής μεταβολής κατ’ εφαρμογή του ν.5021/2023,
  4. την συμμετοχή σε επιτροπές καταγραφής αρχαιολογικών και άλλων συλλογών και αρχείων, καθώς και κινητών και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων και από κάθε υλική ενέργεια ή διοικητική διαδικασία που σχετίζεται με την διάθεση ή παραχώρηση των ανωτέρω, στα όργανα διοίκησης των υπό σύσταση ΝΠΔΔ κατ’ εφαρμογή του ν. 5021/2023
Η απεργία-αποχή από τα παραπάνω καθήκοντα κηρύσσεται για την περίοδο μέχρι τις 17 Μαρτίου 2023.

ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:
-Σήμερα 2/3/2023 στις 6.00 μμ συμμετέχουμε στην πανκαλλιτεχνική συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος, η οποία θα εκφράσει την διαμαρτυρία της για το τραγικό δυστύχημα με πορεία που θα καταλήξει στον Σταθμό Λαρίσης.
-Κυριακή 5/3 Δευτέρα 6/3: δυο ημέρες πανελλαδικών δράσεων και ενημέρωσης των πολιτών για τα Μουσεία. Στις 5 και 6 Μαρτίου η είσοδος στα Μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους για το κοινό είναι δωρεάν. Επιλέγουμε εκείνες τις δύο ημέρες για να μοιραστούν ανακοινώσεις και να γίνουν δράσεις (συνεντεύξεις τύπου, δράσεις από κοινού με καλλιτέχνες, ξεναγήσεις, φυλλάδια) υπεράσπισης των δημόσιων αρχαιολογικών Μουσείων, σε συνεργασία με όλα τα σωματεία και τους εργαζόμενους, σε όλη τη χώρα. Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τις δράσεις που μπορείτε να πραγματοποιήσετε ώστε να συγκεντρωθούν και να εκδοθούν σε ένα δελτίο τύπου.
 
Inline image
Χωρίς ιούς.www.avast.com