Συναδέλφισσες-οι,
 

Σε υλοποίηση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης της 10/2/2023, ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων κηρύσσει από Δευτέρα 20/2/2023 έως Παρασκευή 24/2/2023 απεργία αποχή από συγκεκριμένα καθήκοντα, τα οποία περιγράφονται πλήρως στο συνημμένο εξώδικο που επιδόθηκε σήμερα στην πολιτική ηγεσία. Συνεχίζουμε να εκτελούμε μόνο όσα καθήκοντά μας δεν περιγράφονται ή δεν εξαιρούνται ρητά στη συνημμένη εξώδικη πρόσκληση.
 
Με τις απεργιακές κινητοποιήσεις μας, με τη ματαίωση δύο συνεδριάσεων του ΚΑΣ, δείξαμε ότι έχουμε τη δύναμη και θυμίσαμε ότι η Αρχαιολογική Υπηρεσία βασίζεται πρώτα από όλα στο έμψυχο δυναμικό της, το οποίο οφείλει να σέβεται κάθε πολιτική ηγεσία.
 
Η συμμετοχή όλων μας στην απεργία-αποχή είναι απαραίτητη! Κατεβάζουμε τα μολύβια και συνεχίζουμε τις κινητοποιήσεις.
 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:
 
1. Την κατάργηση των άρθρων 1-34 και 72-81  του ψηφισθέντος νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με τίτλο «Εκσυγχρονισμός της μουσειακής πολιτικής και ζητημάτων διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς: ίδρυση μουσείων-ν.π.δ.δ., κρατική ασφάλιση της κινητικότητας των πολιτιστικών αγαθών, δράσεις του Ο.Δ.Α.Π. και του Μουσείου Ακρόπολης, ρυθμίσεις ποινικής προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς, Συμβούλια του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Μητρώο Προσωπικού Αρχαιολογικών Εργασιών και λοιπές διατάξεις σχετικά με το προσωπικό του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας στον πολιτισμό».
2. Την άμεση διενέργεια κρίσεων σε θέσεις ευθύνης Διευθυντών και αμέσως μετά Τμηματαρχών, με ισότιμη συμμετοχή όλων των μελών μας, στις Υπηρεσίες της ΓΔΑΠΚ.
3. Την επαρκή χρηματοδότηση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας για να μπορεί να ανταποκριθεί στις αρμοδιότητές της.
4. Την κάλυψη των κενών όλων των ειδικοτήτων των υπηρεσιών της ΓΔΑΠΚ με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με διαφανή και αξιοκρατική διαδικασία, για την εύρυθμη λειτουργία της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων μας.
5. Τη θεσμοθέτηση ειδικού μισθολογίου - βαθμολογίου για τον Κλάδο μας, που αναγνωρίστηκε ως επιστημονικός, ο οποίος απαιτεί ειδικές επιστημονικές γνώσεις, σε εφαρμογή του άρθρου 45 του Ν. 4674/2020.
6.   Την καταβολή του ανθυγιεινού επιδόματος στον κλάδο μας, καθώς η εργασία μας σε ανασκαφές, αναστηλώσεις, αυτοψίες, ακόμη και σε σπήλαια ή σε ενάλιες αρχαιότητες, πραγματοποιείται σε αντίξοες συνθήκες.
7. Την καταβολή της νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης στους υπαλλήλους μέλη μας που εργάζονται πέραν του νομίμου ωραρίου τους  στις Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ.
8. Την καταβολή της επιπλέον αμοιβής του άρθρου 24 του νόμου 4940/2022 (ΦΕΚ 112/Α/14-6-2022) στους υπαλλήλους των ΓΔΑΠΚ και ΓΔΑΜΤΕ του ΥΠΠΟΑ που υλοποιούν και εποπτεύουν έργα μέσω αρχαιολογικής αυτεπιστασίας, σύμφωνα με το ΠΔ 24/2019, τον Ν. 4858/21, τις Υπουργικές Αποφάσεις Αυτεπιστασίας και τις Αποφάσεις ορισμού ομάδων επιβλεπόντων.
 
Το ΔΣ είναι στη διάθεση όλων των μελών για διευκρινίσεις σχετικά με την απεργία-αποχή.