ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
Ερμού 136, 10553 Αθήνα. Τηλ-Fax.: 2103252214, E-mail:archaeol@otenet.gr, www.sea.org.gr
 
 
Αθήνα,   20/12/2022
Αρ. Πρωτ.: 138

Προς: τα μέλη του ΣΕΑ
                                                                                                               
 
Ενημέρωση προς τα μέλη του ΣΕΑ σχετικά με αυθαιρεσίες του Υπηρεσιακού Γραμματέα και της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
 
Συναδέλφισσες-οι,

Τους τελευταίους μήνες έχουμε έρθει αντιμέτωποι με μία πρωτόγνωρη κατάσταση στο Υπουργείο Πολιτισμού, καθώς η Διοίκηση, διά του Υπηρεσιακού Γραμματέα κ. Ε. Αντωνόπουλου και της Γενικής Διευθύντριας Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Χατζηπαντελή, αυθαιρετούν συστηματικά παρακάμπτοντας αιτήματα συναδέλφων και συναδελφισσών και αγνοώντας τις γνωμοδοτήσεις του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

Αυτό ξεκίνησε από την προσπάθεια της Διοίκησης να εμποδίσουν, αυθαίρετα και παράνομα, την μετάθεση συναδέλφων και συναδελφισσών από τα πέντε Μουσεία-Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες της ΓΔΑΠΚ που η πολιτική ηγεσία σκοπεύει να μετατρέψει σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Εν συνεχεία, επεκτάθηκε και στην άρνηση εκπαιδευτικής άδειας σε συναδέλφους που τη ζήτησαν με επίκληση υπηρεσιακών αναγκών των Περιφερειακών Υπηρεσιών της ΓΔΑΠΚ, παρά τις θετικές γνωμοδοτήσεις των ίδιων των Διευθυντών των Υπηρεσιών και του αρμόδιου Α Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Εν συνεχεία, στις αιτήσεις θεραπείας των μελών, η Γενική Διευθύντρια ΔΥΗΔ απάντησε επίσης αρνητικά ή εκβίασε συναδέλφους να ζητήσουν τμηματική εκπαιδευτική άδεια, για να την εγκρίνει, κατά παράβαση κάθε δεοντολογίας, ηθικής και του Κώδικα ΔΥ.

Για τα θέματα αυτά, το ΔΣ του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων προέβη ως τώρα στις εξής ενέργειες:

-Απέστειλε επιστολή στον Υπηρεσιακό Γραμματέα στις 31/8/2022 για το θέμα των εκκρεμοτήτων στο Α Υπηρεσιακό Συμβούλιο και της διακριτικής μεταχείρισης των μελών μας.
-Πραγματοποίησε παράσταση διαμαρτυρίας στο Α΄ Υπηρεσιακό Συμβούλιο, στη Διεύθυνση Διοικητικού, στη Γενική Διευθύντρια ΔΥΗΔ και τον Υπηρεσιακό Γραμματέα, ώστε να εξεταστούν όλες οι εκκρεμείς αιτήσεις των συναδέλφων στο Α Υπηρεσιακό Συμβούλιο.
-Απέστειλε την από 17 Οκτωβρίου 2022 Εξώδικη Πρόσκληση στον Υπηρεσιακό Γραμματέα κ. Ε. Αντωνόπουλο, όπου αναφέρονται αναλυτικά οι παραλείψεις και οι αυθαιρεσίες καθώς και το ισχύον νομικό πλαίσιο (αποστέλλεται συνημμένη).
-Απέστειλε την από 2 Δεκεμβρίου 2022 Εξώδικη Πρόσκληση στην Γενική Διευθύντρια Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, όπου αναφέρονται αναλυτικά οι παραλείψεις και οι αυθαιρεσίες καθώς και το ισχύον νομικό πλαίσιο (αποστέλλεται συνημμένη).
-Ενημέρωσε άλλα Σωματεία του ΥΠΠΟΑ, όπως τον Ενιαίο Σύλλογο Υπαλλήλων ΥΠΠΟΑ Αττικής, Στερεάς και Νήσων και την Πανελλήνια Ένωση Συντηρητών Αρχαιοτήτων, για να εξεταστεί αν τα ίδια φαινόμενα αυθαιρεσίας παρατηρούνται και σε άλλους κλάδους και να προχωρήσουν σε ενέργειες και μετείχε σε συνάντηση για το θέμα με την νομική σύμβουλο της ΑΔΕΔΥ.
 
Συναδέλφισσες-οι,

Με δεδομένο ότι η συγκρότηση των Υπηρεσιακών Συμβουλίων βασίζεται στο άρθρο 103 του Συντάγματος, η συστηματική και άνευ ειδικής αιτιολόγησης παράκαμψη των γνωμοδοτήσεων των Υπηρεσιακών Συμβουλίων είναι πρωτοφανής ενέργεια. Άλλοτε ο Υπηρεσιακός Γραμματέας και άλλοτε η Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης εμφανίζονται ως μονομελή όργανα να παρακάμπτουν τα αιτήματα των συναδέλφων και συναδελφισσών, να αποφασίζουν διαφορετικά από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο και να αναλαμβάνουν εξολοκλήρου την έκδοση σύνθετων διοικητικών πράξεων ενώ η διαδικασία έκδοσής τους περιγράφεται ρητά στον Υπαλληλικό Κώδικα. Επιπλέον, να αδιαφορούν για το ειδικό επιστημονικό έργο των υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και τις αρμοδιότητες όπως περιγράφονται στον Οργανισμό του ΥΠΠΟΑ (ΠΔ 4/2018) και στον Ν. 4858/2021, και να μετέρχονται διαφορετικής αντιμετώπισης για διαφορετικούς υπαλλήλους, καθ’ υπέρβαση αρμοδιότητας και κατά παραβίαση της αρχής της νομιμότητας και της ίσης μεταχείρισης.

Όπως αναλυτικά εκθέτουμε και στις συνημμένες εξώδικες προσκλήσεις, σύμφωνα με τον Υπαλληλικό Κώδικα, για τη διενέργεια μεταθέσεων απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του υπηρεσιακού συμβουλίου, ως ουσιώδης τύπος της διαδικασίας, η οποία δεσμεύει το αποφασίζον όργανο με την έννοια ότι το τελευταίο δεν μπορεί να ενεργήσει κατά τρόπο διαφορετικό από αυτόν που του υποδεικνύεται με τη γνωμοδότηση (ΣτΕ 460/2001, 2271/1998). Ειδικότερα, το αποφασίζον όργανο μπορεί είτε να εκδώσει πράξη σύμφωνα με τη γνωμοδότηση είτε να απέχει από την έκδοση της πράξης εφόσον έχει διακριτική ευχέρεια που του το επιτρέπει και εφόσον αιτιολογεί ειδικά αυτήν του την επιλογή (ΣτΕ 3898/1986).

Σύμφωνα με τον Οργανισμό του ΥΠΠΟΑ (ΠΔ 4/2018, άρθρο 1) ως στόχος του ΥΠΠΟΑ ορίζεται ρητά η επιστημονική έρευνα, ενώ οι Περιφερειακές Υπηρεσίες και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες της ΓΔΑΠΚ έχουν στους επιχειρησιακούς τους στόχους ρητά και με ιδιαίτερη έμφαση (καθώς προτάσσονται) την επιστημονική μελέτη των αρχαιοτήτων και την μέριμνα για την επιστημονική μελέτη και δημοσίευση των αρχαιοτήτων (άρθρο 25), η οποία άλλωστε σύμφωνα με τον Ν. 4858/2021 είναι υποχρεωτική για τους αρχαιολόγους της Υπηρεσίας. Τα καθήκοντα του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων, όπως ορίζονται στον Οργανισμό του ΥΠΠΟΑ (ΠΔ 4/2018) είναι διοικητικά και επιστημονικά (διενέργεια ανασκαφών, επιστημονικές εκθέσεις, εποπτεία έργων επί μνημείων κ.ά.), ενώ σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4310/2014  Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 4386/2016), οι αρχαιολογικές υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού υπάγονται στους φορείς που διεξάγουν επιστημονική έρευνα.

Η υπηρεσιακή εκπαίδευση (μεταπτυχιακό, διδακτορικό, μεταδιδακτορικό) αποτελεί δικαίωμα των μελών μας, ταυτοχρόνως όμως και υπηρεσιακή υποχρέωση, άμεσα συνυφασμένη με το επιστημονικό τους έργο και απαραίτητη για να ανταπεξέλθουν στο έργο αυτό, για την οποία η Διοίκηση οφείλει να μεριμνά, όπως ορίζεται στο άρθρο 47 του Κώδικα Δημοσίων Υπαλλήλων.

Στις Διευθύνσεις της ΓΔΑΠΚ αρμόδιες να κρίνουν τις υπηρεσιακές ανάγκες είναι οι Διευθυντές των υπηρεσιών, άλλως η ΓΔΑΠΚ η οποία προΐσταται αυτών με βάση τον Οργανισμό του ΥΠΠΟΑ και σε καμία περίπτωση η ΓΔΔΥΗΔ.

Η αντιμετώπιση της Διοίκησης του ΥΠΠΟΑ πλήττει ευθέως τα εργασιακά και επιστημονικά δικαιώματα των μελών μας, συνιστά παραβίαση της αρχής της νομιμότητας και της ίσης μεταχείρισης και επισύρουν ευθύνη της Διοίκησης προς αποκατάσταση της υλικής και ηθικής βλάβης των μελών μας.

Παρακαλούνται τα μέλη που έχουν αντιμετωπίσει παρόμοιες πρακτικές της Διοίκησης να επικοινωνήσουν άμεσα με τον Σύλλογο για να συγκροτηθεί ένας φάκελος που θα αποσταλεί στην Μονάδα Επιθεωρήσεων και Ελέγχων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Μέλη μας που επιθυμούν να προσφύγουν κατά των αποφάσεων δικαστικά, παρακαλούνται επίσης να επικοινωνήσουν με τον Σύλλογο.
 
 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΑ,
 
Η Πρόεδρος Η Γενική Γραμματέας
 
Δέσποινα Κουτσούμπα
 
Εύα Γιατρουδάκη