ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
Ερμού 136, 10553 Αθήνα. Τηλ-Fax.: 2103252214, E-mail:archaeol@otenet.gr, www.sea.org.gr
 
 
Αθήνα,   2/6/2022
Αρ. Πρωτ.: 66
 
Συγκέντρωση επιστημονικών δημοσιεύσεων των μελών του Σ.Ε.Α.
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων αποφάσισε τη συγκέντρωση των επιστημονικών δημοσιευμάτων των μελών του. Η συγκέντρωση αυτή σκοπό έχει να αποτυπώσει συνολικά την ερευνητική φυσιογνωμία των εργαζομένων αρχαιολόγων (μονίμων και ΙΔΑΧ) στην Αρχαιολογική Υπηρεσία από το έτος 2000 και εξής, ώστε να προβληθούν η υψηλή κατάρτιση και ο επιστημονικός χαρακτήρας του κλάδου, με απώτερο στόχο να ενισχυθούν η θεμελίωση των επιστημονικών δικαιωμάτων του κλάδου (επιδημία, ερευνητική άδεια) και το αίτημα για ειδικό βαθμολόγιο-μισθολόγιο, το οποίο και αποτελεί απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
Παρακαλούνται τα μέλη του Συλλόγου να αποστείλουν τους τίτλους των εργασιών τους από το 2000 και εξής (μονογραφίες, άρθρα σε περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων, συλλογικούς τόμους, ανακοινώσεις σε συνέδρια, κείμενα ή λήμματα σε καταλόγους εκθέσεων) έως τα τέλη του Αυγούστου 2022.
 
Οι δημοσιεύσεις μπορούν να αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Συλλόγου (archaeol@otenet.gr) σε έγγραφο μορφής Word με το ονοματεπώνυμο του μέλους (π.χ. Σέμνη_Καρούζου_Δημοσιεύσεις), σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες:
 
  1. Γραμματοσειρά Times New Roman.
  2. Μέγεθος: 12.
  3. Διάστιχο: 1,5.
  4. Κατάταξη των δημοσιεύσεων με χρονολογική σειρά έκδοσης, ξεκινώντας από τις παλαιότερες, διακρίνοντάς τες αφενός σε ελληνόγλωσσες και ξενόγλωσσες, σε περίπτωση που ασφαλώς έχετε τέτοιες, και αφετέρου σε ενότητες, όπως αυτές παρουσιάζονται παρακάτω:
 
Μονογραφίες:
Αρχικό ονόματος και επίθετο σε ονομαστική πτώση, τίτλος μονογραφίας σε πλάγια, τόπος και χρονολογία έκδοσης. Σε περίπτωση διατριβής σημειώνεται σε παρένθεση το εάν αυτή είναι αδημοσίευτη.
π.χ.
1. Θ. Ν. Παζαράς, Ανάγλυφες σαρκοφάγοι και επιτύμβιες πλάκες της μέσης και ύστερης Βυζαντινής περιόδου στην Ελλάδα, Αθήνα 1997.
2. Α. Θέμος, Απόρρητοι Επιγραφαί, Αρχαίες ελληνικές ερωτικές επιγραφές, Αθήνα 2014 (αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή).
 
Άρθρα σε περιοδικά
Αρχικό ονόματος και επίθετο σε ονομαστική πτώση, τίτλος άρθρου, συντομογραφία περιοδικού σε πλάγια και αριθμός τόμου, αρίθμηση σελίδων.
π.χ.
Ε. Κουνουπιώτου-Μανωλέσσου, Άγιος Νικόλαος Ραγκαβάς. Συμβολή στην ιστορία του μνημείου, ΔΧΑΕ ΚΔ ́, 55-62.
 
Συμβολές σε πρακτικά συνεδρίων
Αρχικό ονόματος και επίθετο σε ονομαστική πτώση, τίτλος άρθρου, εμπρόθετο άρθρο «στο» συνοδευμένο με άνω και κάτω τελεία, ονοματεπώνυμα επιμελητών τόμου χωρισμένα με παύλες και σε παρένθεση η συντομογραφημένη λέξη επιμ., τίτλος πρακτικών σε πλάγια, τόπος και ημερομηνία συνεδρίου σε πλάγια, τόπος και χρονολογία έκδοσης, αριθμός τόμου (σε περίπτωση ύπαρξης πλέον του ενός), αρίθμηση σελίδων.
π.χ.
Σ. Ε. Κατάκης, Αγαλμάτια Δήμητρας και Κυβέλης των ύστερων ρωμαϊκών χρόνων από την Αθήνα, στο: Θ. Στεφανίδου-Τιβερίου – Π. Καραναστάση – Δ. Δαμάσκος (επιμ.), Κλασική παράδοση και νεωτερικά στοιχεία στην πλαστική της ρωμαϊκής Ελλάδας, Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου, Θεσσαλονίκη, 7-9- Μαϊου 2009, Θεσσαλονίκη 2012, 99-114.
 
Συμβολές σε συλλογικούς τόμους
Αρχικό ονόματος και επίθετο σε ονομαστική πτώση, τίτλος μελέτης, εμπρόθετο άρθρο «στο» συνοδευμένο με άνω και κάτω τελεία, ονοματεπώνυμα επιμελητών τόμου χωρισμένα με παύλες και σε παρένθεση η συντομογραφημένη λέξη επιμ., τίτλος τόμου σε πλάγια, τόπος και χρονολογία έκδοσης, τόμος (σε περίπτωση ύπαρξης πλέον του ενός), αρίθμηση σελίδων.
π.χ.
Χ. Κοιλάκου, Ο ναός του αγίου Γρηγορίου Θεολόγου στη Θήβα. Νεότερα στοιχεία, στο: Μ. Κορρές - Σ. Μαμαλούκος - Κ. Ζάμπας, Φ. Μαλλούχου-Tufano (επιμ.), Ἥρως κτίστης: μνήμη Χαράλαμπου Μπούρα, Αθήνα 2018, τ. Ι, 569-580.
 
Ανακοινώσεις σε συνέδρια.
Αρχικό ονόματος και επίθετο σε ονομαστική πτώση, τίτλος ανακοίνωσης, εμπρόθετο άρθρο «στο» συνοδευμένο με άνω και κάτω τελεία, τίτλος συνεδρίου σε πλάγια, τόπος και ημερομηνία συνεδρίου σε πλάγια, τόπος και χρονολογία έκδοσης, αριθμός τόμου (σε περίπτωση ύπαρξης πλέον του ενός), αρίθμηση σελίδων.
π.χ.
Μ. Κάππας, Ανδρομονάστηρο Μεσσηνίας: Νέα στοιχεία για την αρχιτεκτονική του καθολικού της μονής, στο: 36ο Συμπόσιο Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης, Πρόγραμμα και Περιλήψεις Εισηγήσεων και Ανακοινώσεων, Αθήνα 20-22 Μαΐου 2016, Αθήνα 2016, 56-57.
 
Κείμενα και λήμματα σε καταλόγους εκθέσεων.
Αρχικό ονόματος και επίθετο σε ονομαστική πτώση, τίτλος λήμματος, εμπρόθετο «στο» συνοδευμένο με άνω και κάτω τελεία, ονοματεπώνυμα επιμελητών καταλόγου χωρισμένα με παύλες και σε παρένθεση η συντομογραφημένη λέξη επιμ., τίτλος καταλόγου σε πλάγια, «κατάλογος έκθεσης» σε πλάγια, τόπος και ημερομηνία έκθεσης σε πλάγια, τόπος και χρονολογία έκδοσης, αριθμός τόμου (σε περίπτωση ύπαρξης πλέον του ενός), αριθμός λήμματος καταλόγου και αρίθμηση σελίδων.
π.χ.
1. Ε. Χαλκιά, Μνημεία σε κίνδυνο. Ο πόλεμος, στο: Ό. Γκράτζιου – Α. Λαζαρίδου (επιμ.), Από τη Χριστιανική Συλλογή στο Βυζαντινό Μουσείο (1884-1930), κατάλογος έκθεσης: Αθήνα, Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, 29.03.2002-07.01.2003, Αθήνα 2006, 287.
2. Ν. Δημητρακοπούλου, Θωράκιο τέμπλου, στο: Ό. Γκράτζιου – Α. Λαζαρίδου (επιμ.), Από τη Χριστιανική Συλλογή στο Βυζαντινό Μουσείο (1884-1930), κατάλογος έκθεσης, Αθήνα, Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, 29.03.2002-07.01.2003, Αθήνα 2006, αρ. 34, σ. 54.