Συναδέλφισσες-οι,
 

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών υπό τον τίτλο «Σύστημα στοχοθεσίας, αξιολόγησης, και ανταμοιβής για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα», που έχει τεθεί σε διαβούλευση, συμπεριλαμβάνει άρθρο που ορίζει «Σύστημα κινήτρων και ανταμοιβής υπαλλήλων που εμπλέκονται σε έργα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και στην υλοποίηση έργων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων» (άρθρο 25), στο οποίο δεν έχει συμπεριληφθεί το προσωπικό που εκτελεί έργα αρχαιολογικής αυτεπιστασίας στο ΥΠΠΟΑ.
Σε συνέχεια των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων και στο πλαίσιο των μισθολογικών διεκδικήσεων του κλάδου, διεκδικούμε στο άρθρο αυτό, στην παρ. 1, να συμπεριληφθούν ρητά οι υπάλληλοι των ΓΔΑΠΚ  και ΓΔΑΜΤΕ του ΥΠΠΟΑ που υλοποιούν και εποπτεύουν έργα μέσω αρχαιολογικής αυτεπιστασίας, σύμφωνα με το ΠΔ 24/2019, τον Ν. 4858/21, τις Υπουργικές Αποφάσεις Αυτεπιστασίας και τις Αποφάσεις ορισμού ομάδων επιβλεπόντων.
 
Για το λόγο αυτό αποστείλαμε τις συνημμένες επιστολές στην Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού και στον Υπουργό Εσωτερικών, ενώ αντίστοιχου περιεχομένου σχόλιο κατατέθηκε και στην δημόσια διαβούλευση του σχεδίου νόμου.
 
Η ενεργοποίηση όλων των μελών μας είναι απαραίτητη ώστε να επιτύχουμε αυτή την διεκδίκηση.

                                       
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
Ερμού 136, 10553 Αθήνα. Τηλ-Fax.: 2103252214, E-mail:archaeol@otenet.gr, www.sea.org.gr
 
 
Αθήνα,   24/5/2022
Αρ. Πρωτ.: 59          
                                                                                                     
ΠΡΟΣ: Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Λ. Μενδώνη

ΚΟΙΝ.: 1. Υπηρεσιακό Γραμματέα ΥΠΠΟΑ
             2. Γενικό Γραμματέα ΥΠΠΟΑ
 
ΘΕΜΑ: Σχετικά με υπό διαβούλευση ρυθμίσεις του Υπουργείο Εσωτερικών για ανταμοιβή υπαλλήλων που ασχολούνται με την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, καθώς και την εκκρεμότητα για την Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης
 
Αξιότιμη κ. Υπουργέ,
 
Α. Το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών υπό τον τίτλο «Σύστημα στοχοθεσίας, αξιολόγησης, και ανταμοιβής για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα», που έχει τεθεί σε διαβούλευση, συμπεριλαμβάνει άρθρο που ορίζει:
 
«Άρθρο 25 Σύστημα κινήτρων και ανταμοιβής υπαλλήλων που εμπλέκονται σε έργα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και στην υλοποίηση έργων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων
1. Καθιερώνεται σύστημα κινήτρων και ανταμοιβής που δύναται να εφαρμόζεται α) στους υπαλλήλους του δημοσίου τομέα, οι οποίοι υπηρετούν στις υπηρεσίες ή είναι μέλη των συλλογικών οργάνων που ορίζονται με την απόφαση της υποπερ. 9 της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία 119126ΕΞ 2021 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β’ 4498), β) σε αυτούς που ορίζονται ρητά από τους φορείς υλοποίησης ότι υλοποιούν τα έργα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και έργα συγχρηματοδοτούμενων από ενωσιακούς πόρους προγραμμάτων, γ) στους υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων-Αποκεντρωμένων Μονάδων Κρατικών Ενισχύσεων, των Ειδικών Υπηρεσιών του ΕΣΠΑ και του Στρατηγικού Σχεδίου για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική, όπως αυτές ορίζονται στα άρθρα 5 και 6 του ν. 4914/2022 (Α΄61) και της Κεντρικής Υπηρεσίας της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων ΑΕ, των τεχνικών υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και των Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών των Υπουργείων Ευθύνης και των Φορέων Χρηματοδότησης, εφόσον εμπλέκονται σε έργα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και στην υλοποίηση έργων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων από ενωσιακούς πόρους και από πόρους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.
2. Ο προϊστάμενος κάθε διεύθυνσης των υπηρεσιών που ορίζονται με την απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 35, λαμβάνοντας υπόψη ιδίως τη φύση των καθηκόντων των υπαλλήλων, την υλοποίηση των κριτηρίων της ως άνω απόφασης, και την εύρυθμη λειτουργία της οργανικής μονάδας, ορίζει τους υπαλλήλους, οι οποίοι εμπλέκονται άμεσα στην υλοποίηση των έργων του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και στην υλοποίηση έργων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και δύνανται να λάβουν την επιπλέον ανταμοιβή. Η ως άνω επιλογή τελεί υπό την έγκριση του οικείου αμέσως ανώτερου ιεραρχικά αρμόδιου οργάνου, το οποίο αποφαίνεται σχετικώς εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη γνωστοποίησή της σε αυτό. Με την άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσμίας, η επιλογή θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή.
3. Η ανταμοιβή υπολογίζεται επί του βασικού μισθού και του επιδόματος θέσης ευθύνης, δεν συμψηφίζεται με την προσωπική διαφορά της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4354/2015 (Α’ 176), δεν μπορεί να υπερβαίνει, ανά έτος, το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του αθροίσματος του ετήσιου βασικού μισθού και του επιδόματος θέσης ευθύνης κάθε υπαλλήλου και υπόκειται στις ασφαλιστικές εισφορές και λοιπές κρατήσεις των πρόσθετων αποδοχών. Η συνολική δαπάνη για την ανωτέρω ανταμοιβή δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δέκα εκατομμύρια (10.000.000) ευρώ ανά έτος».
 
Ζητάμε στο άρθρο αυτό, στην παρ. 1, να συμπεριληφθούν ρητά οι υπάλληλοι των ΓΔΑΠΚ  και ΓΔΑΜΤΕ του ΥΠΠΟΑ που υλοποιούν και εποπτεύουν έργα μέσω αρχαιολογικής αυτεπιστασίας, σύμφωνα με το ΠΔ 24/2019, τον Ν. 4858/21, τις Υπουργικές Αποφάσεις Αυτεπιστασίας και τις Αποφάσεις ορισμού ομάδων επιβλεπόντων.
 
Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, η Αρχαιολογική Υπηρεσία του ΥΠΠΟΑ στα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης, αλλά και γενικότερα στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων (π.χ. ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας) υλοποιεί  έργα που διακρίνονται για την υψηλή ποιότητά τους και τον υποδειγματικό τρόπο εκτέλεσής τους με την επιτυχημένη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας. Πρόκειται για τη μόνη Υπηρεσία του Δημοσίου που υλοποιεί αποκλειστικά έργα επί μνημείων με αρχαιολογική αυτεπιστασία, σύμφωνα με το Σύνταγμα και τον Αρχαιολογικό Νόμο. Από τη σύνταξη των τεχνικών δελτίων έως την πρόσληψη του επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού, την εργασία των συνεργείων, τους διαγωνισμούς, τις προμήθειες, την παρακολούθηση των έργων και των υποέργων, όλα αυτά βαρύνουν τους αρχαιολόγους και συναφείς επιστημονικές ειδικότητες που είναι στις επιτροπές επιβλεπόντων των έργων, σύμφωνα με τις Υπουργικές Αποφάσεις Αυτεπιστασίας, πλέον των λοιπών καθηκόντων τους.
 
Οι Εφορείες Αρχαιοτήτων και οι Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες της ΓΔΑΠΚ αυτή τη στιγμή υλοποιούν στο ΕΣΠΑ 2014-2020 με αυτεπιστασία  311 έργα  προϋπολογισμού 312 εκ. €,  στο Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας 62 έργα  προϋπολογισμού 134 εκ. €, στο Ε.Π. Αγροτική Ανάπτυξη 49 υποέργα προϋπολογισμού περίπου 3,5 εκ. €, στο Πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης" 96 υποέργα συνολικού προϋπολογισμού περίπου 6,5 εκ. €.
 
Με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας εξασφαλίστηκε η απασχόληση για πολλούς εργαζόμενους, κυρίως νέους επιστήμονες και εργατοτεχνικό προσωπικό από περιοχές με ευρύτατη γεωγραφική διάχυση, ακόμα και σε περιοχές απομακρυσμένες, παραμεθόριες, δυσπρόσιτες, συνήθως με μεγάλο ποσοστό ανεργίας, με προφανή την ευεργετική επίδραση που συνεπάγεται το γεγονός για τα μέρη αυτά. Παράλληλα, οι προμήθειες και οι μικρές αναθέσεις σε ντόπιους υπεργολάβους, τονώνουν σημαντικά τις τοπικές οικονομίες. Η εμπειρία έδειξε ότι η επιστημονική προσέγγιση και η χρηστή διαχείριση οδήγησαν στην καλύτερη δυνατή διεκπεραίωση των έργων και τη βέλτιστη απορρόφηση των κοινοτικών πόρων, όπως συχνότατα έχει διαπιστωθεί και από τους ελέγχους που έχουν κάνει οι αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές, η ΕΔΕΛ καθώς και οι υπόλοιποι ελεγκτικοί μηχανισμοί συγχρηματοδοτούμενων έργων.
 
Όπως καλά γνωρίζετε, το επιστημονικό προσωπικό της ΓΔΑΠΚ εκτελεί επί δεκαετίες έργα με αυτεπιστασία, πλάι στα λοιπά του καθήκοντα, χωρίς καμία έξτρα αμοιβή, χωρίς καν τη νόμιμη αμοιβή για τις ώρες υπερωριακής απασχόλησής του προσωπικού των Περιφερειακών Υπηρεσιών της ΓΔΑΠΚ και της ΓΔΑΜΤΕ, θέμα που δεν έχει ρυθμιστεί –ως όφειλε- από το ΥΠΠΟΑ. Ιδιαίτερα οι Προϊστάμενοι των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών της ΓΔΑΠΚ και οι Τμηματάρχες επιβαρύνονται υπέρμετρα με υπερεργασία, καθώς εποπτεύουν και υλοποιούν συχνά διψήφιο αριθμό έργων και υποέργων! Η συμπερίληψη των Υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ στη ρύθμιση είναι η στοιχειώδης αναγνώριση  για το έργο που έχει επιτελέσει το ειδικό επιστημονικό προσωπικό του ΥΠΠΟΑ για δεκαετίες και συνεχίζει να επιτελεί, προς όφελος των μνημείων, της απορρόφησης κοινοτικών πόρων και της τοπικής ανάπτυξης.
 
 
Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων έχει ήδη καταθέσει σχετικό σχόλιο στη δημόσια διαβούλευση και έχει αποστείλει σχετική επιστολή στον Υπουργό Εσωτερικών. Παρακαλούμε να συμβάλετε με δική σας επιστολή προς το Υπουργείο Εσωτερικών με την οποία να υποστηρίζετε το δίκαιο και εύλογο αίτημά μας.
 
Β. Στο ίδιο σχέδιο νόμου μπορεί να ρυθμιστεί το θέμα που προέκυψε με το νόμο 4829/2021 του Υπουργείου Εσωτερικών (ΦΕΚ 166/Α/10-9-2021) “Ενίσχυση διαφάνειας και λογοδοσίας σε θεσμικούς φορείς της Πολιτείας, αποκατάσταση της ακεραιότητας του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας και λοιπές διατάξεις” σχετικά με το προσωπικό της ΥΣΜΑ.
 
Σύμφωνα με το άρθρο 20 του νόμου αυτού η ΥΣΜΑ, στην οποία υπηρετούν αποκλειστικά συνάδελφοι με απόσπαση από άλλες υπηρεσίες, βγαίνει από το καθεστώς εξαίρεσης που ίσχυε μέχρι τώρα για τις αποσπάσεις και το σύνολο του προσωπικού της θα πρέπει, μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου 2022, να επιστρέψει στις οργανικές του θέσεις. Επισημαίνουμε ότι η εν λόγω εξαίρεση είχε ενσωματωθεί στον ν. 4440/2016 και εν συνεχεία, παρότι δημοσιεύθηκαν άλλοι τρεις Νόμοι, οι ν. 4549/2018, ν. 4605/2019 και ν. 4685/2020 με τους οποίους η ΥΣΜΑ παρέμενε στο καθεστώς εξαίρεσης, τελικά με την δημοσίευση του ν. 4829/2021 οδηγείται σε διάλυση.
 
Πρακτικά, αυτό σημαίνει την απομάκρυνση από την ΥΣΜΑ του συνόλου του έμπειρου προσωπικού της, όλων των κλάδων και ειδικοτήτων, που εδώ και χρόνια εργάζεται στα αναστηλωτικά έργα της Ακρόπολης, και ουσιαστικά την διάλυση της ΥΣΜΑ, την ίδια στιγμή που η συνέχιση του αναστηλωτικού προγράμματος στο Βράχο χρηματοδοτείται με κονδύλι 10 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Τα έργα στο κορυφαίο μνημείο οφείλουν να εκτελεστούν από το εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό του Υπουργείου Πολιτισμού και την αρμόδια Υπηρεσία, για να αποφευχθούν δυσάρεστες εξελίξεις για το μνημείο.
 
Παρακαλούμε είτε για την κατάθεση τροπολογίας εκ μέρους σας για την εξαίρεση της ΥΣΜΑ από το άρθρο 20 του Ν. 4829/21, είτε για την θέσπιση οργανικών θέσεων στην ΥΣΜΑ, η οποία εδώ και πολλά χρόνια έχει ενταχθεί στο Οργανόγραμμα του ΥΠΠΟΑ, ώστε να λήξει η εκκρεμότητα με τους εργαζόμενους της ΥΣΜΑ με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΑ,
 
Η Πρόεδρος Η Γενική Γραμματέας
 
Δέσποινα Κουτσούμπα
 
Εύα Γιατρουδάκη

                
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
Ερμού 136, 10553 Αθήνα. Τηλ-Fax.: 2103252214, E-mail:archaeol@otenet.gr, www.sea.org.gr
 
 
Αθήνα,   24/5/2022
Αρ. Πρωτ.: 58
                                                                                                               
ΠΡΟΣ:
Υπουργό Εσωτερικών κ. Βορίδη
 
Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
 
Το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών υπό τον τίτλο «Σύστημα στοχοθεσίας, αξιολόγησης, και ανταμοιβής για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα», που έχει τεθεί σε διαβούλευση, συμπεριλαμβάνει άρθρο που ορίζει «Σύστημα κινήτρων και ανταμοιβής υπαλλήλων που εμπλέκονται σε έργα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και στην υλοποίηση έργων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων» (άρθρο 25).
 
Ζητάμε στο άρθρο αυτό, στην παρ. 1, να συμπεριληφθούν ρητά οι υπάλληλοι των ΓΔΑΠΚ  και ΓΔΑΜΤΕ του ΥΠΠΟΑ που υλοποιούν και εποπτεύουν έργα μέσω αρχαιολογικής αυτεπιστασίας, σύμφωνα με το ΠΔ 24/2019, τον Ν. 4858/21, τις Υπουργικές Αποφάσεις Αυτεπιστασίας και τις Αποφάσεις ορισμού ομάδων επιβλεπόντων.
 
Η Αρχαιολογική Υπηρεσία του ΥΠΠΟΑ στα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης, αλλά και γενικότερα στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων (π.χ. ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας) υλοποιεί  έργα που διακρίνονται για την υψηλή ποιότητά τους και τον υποδειγματικό τρόπο εκτέλεσής τους με την επιτυχημένη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας. Πρόκειται για τη μόνη Υπηρεσία του Δημοσίου που υλοποιεί αποκλειστικά έργα επί μνημείων με αρχαιολογική αυτεπιστασία, σύμφωνα με το Σύνταγμα και τον Αρχαιολογικό Νόμο. Από τη σύνταξη των τεχνικών δελτίων έως την πρόσληψη του επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού, την εργασία των συνεργείων, τους διαγωνισμούς, τις προμήθειες, την παρακολούθηση των έργων και των υποέργων, όλα αυτά βαρύνουν τους αρχαιολόγους και συναφείς επιστημονικές ειδικότητες που είναι στις επιτροπές επιβλεπόντων των έργων, σύμφωνα με τις Υπουργικές Αποφάσεις Αυτεπιστασίας, πλέον των λοιπών καθηκόντων τους.
 
Οι Εφορείες Αρχαιοτήτων και οι Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες της ΓΔΑΠΚ αυτή τη στιγμή υλοποιούν στο ΕΣΠΑ 2014-2020 με αυτεπιστασία  311 έργα  προϋπολογισμού 312 εκ. €,  στο Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας 62 έργα  προϋπολογισμού 134 εκ. €, στο Ε.Π. Αγροτική Ανάπτυξη 49 υποέργα προϋπολογισμού περίπου 3,5 εκ. €, στο Πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης" 96 υποέργα συνολικού προϋπολογισμού περίπου 6,5 εκ. €.
 
Με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας εξασφαλίστηκε η απασχόληση για πολλούς εργαζόμενους, κυρίως νέους επιστήμονες και εργατοτεχνικό προσωπικό από περιοχές με ευρύτατη γεωγραφική διάχυση, ακόμα και σε περιοχές απομακρυσμένες, παραμεθόριες, δυσπρόσιτες, συνήθως με μεγάλο ποσοστό ανεργίας, με προφανή την ευεργετική επίδραση που συνεπάγεται το γεγονός για τα μέρη αυτά. Παράλληλα, οι προμήθειες και οι μικρές αναθέσεις σε ντόπιους υπεργολάβους, τονώνουν σημαντικά τις τοπικές οικονομίες. Η εμπειρία έδειξε ότι η επιστημονική προσέγγιση και η χρηστή διαχείριση οδήγησαν στην καλύτερη δυνατή διεκπεραίωση των έργων και τη βέλτιστη απορρόφηση των κοινοτικών πόρων, όπως συχνότατα έχει διαπιστωθεί και από τους ελέγχους που έχουν κάνει οι αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές, η ΕΔΕΛ καθώς και οι υπόλοιποι ελεγκτικοί μηχανισμοί συγχρηματοδοτούμενων έργων.
 
Το επιστημονικό προσωπικό της ΓΔΑΠΚ εκτελεί επί δεκαετίες έργα με αυτεπιστασία, πλάι στα λοιπά του καθήκοντα, χωρίς καμία έξτρα αμοιβή, χωρίς καν τη νόμιμη αμοιβή για τις ώρες υπερωριακής απασχόλησής του. Η συμπερίληψη των Υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ στη ρύθμιση είναι η στοιχειώδης αναγνώριση  για το έργο που έχει επιτελέσει το ειδικό επιστημονικό προσωπικό του ΥΠΠΟΑ για δεκαετίες και συνεχίζει να επιτελεί, προς όφελος των μνημείων, της απορρόφησης κοινοτικών πόρων και της τοπικής ανάπτυξης.
 
 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΑ,
 
Η Πρόεδρος Η Γενική Γραμματέας
 
Δέσποινα Κουτσούμπα
 
Εύα Γιατρουδάκη