Όπως είναι γνωστό το έτος 2004 διεξήχθη από τον ΑΣΕΠ διαγωνισμός (Προκήρυξη 22/1Γ/2003/23-10-2003) για την είσοδο στην Υπηρεσία ογδόντα αρχαιολόγων, προϊστορικών-κλασικών και βυζαντινών αρχαιοτήτων (καθώς επίσης και μουσειολόγων, ιστορικών της τέχνης κ.ά.)

Προς 1.Την Γενική Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης, 2. Τη Δ/νση Διοικητικού ΥΠΠΟ
Θέμα: Διοικητική εξέλιξη μονίμων αρχαιολόγων

Όπως είναι γνωστό το έτος 2004 διεξήχθη από τον ΑΣΕΠ διαγωνισμός (Προκήρυξη 22/1Γ/2003/23-10-2003) για την είσοδο στην Υπηρεσία ογδόντα αρχαιολόγων, προϊστορικών-κλασικών και βυζαντινών αρχαιοτήτων (καθώς επίσης και μουσειολόγων, ιστορικών της τέχνης κ.ά.).
Οι επιτυχόντες, σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 328/τ.Γ΄/14-12-2005 διορισμού τους, διανύουν ήδη το τρίτο έτος πραγματικής υπηρεσίας στο Δημόσιο, έχοντας μονιμοποιηθεί αυτοδίκαια, σύμφωνα με το άρθρο 40 παρ.3 του Ν.3528/07 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Φ.Ε.Κ. 26/τ.Α΄/9-2-2007).
Ωστόσο, δεν έχει εκπληρωθεί το νόμιμο δικαίωμά τους για προαγωγή στον επόμενο (Γ΄) βαθμό, παρόλο που έχουν λάβει έκθεση αξιολόγησης και έχει συμπληρωθεί η απαιτούμενη διετής δοκιμαστική υπηρεσία στον Δ΄ βαθμό, σύμφωνα με το άρθρο 82, παρ.1δ του Ν.3528/07.
Οι περισσότεροι από αυτούς (αν όχι όλοι) διαθέτουν μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης ή/και διδακτορικό τίτλο και έχουν αποφοιτήσει από το σεμινάριο της υποχρεωτικής εισαγωγικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με το άρθρο 47 και ειδικότερα την παράγραφο 2 του Ν.3528/07.
Με την παράλειψη αυτή της Διοίκησης του ΥΠΠΟ δυσχεραίνεται η διεκπεραίωση του αρχαιολογικού έργου, ιδιαίτερα στις νεοσύστατες Εφορείες στις οποίες ο αριθμός των αρχαιολόγων είναι μικρός, διότι η μετέπειτα βαθμολογική εξέλιξη των παραπάνω αρχαιολόγων, που ως επί το πλείστον διαθέτουν αναγνωρισμένη προϋπηρεσία, θα συνέβαλλε στη στελέχωση των τμημάτων στις Περιφερειακές Υπηρεσίες, καθώς επίσης και στην ευχερέστερη και αποτελεσματικότερη προώθηση των υποθέσεων.
Για τους λόγους αυτούς ο ΣΕΑ απαιτεί την επανόρθωση της εν λόγω παράλειψης και την άμεση προώθηση των προαγωγών των αρχαιολόγων του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2004.
 
 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων,
 
             Ο Πρόεδρος              Η Αναπληρώτρια Γ.Γραμματέας
 
 
Δημήτρης Αθανασούλης          Μαρία-Καλλιρρόη Κόμβου