Η χορήγηση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης, όπως έχει προβλεφθεί από τις διατάξεις του Ν. 3528/2007, άρθρα 47, 58, αποτελεί δικαίωμα των εν ενεργεία δημοσίων υπαλλήλων. Κατά τη διάρκεια της εν λόγω άδειας οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται προσαύξηση των αποδοχών τους, που κυμαίνεται ανάλογα με τον τόπο της μετεκπαίδευσής τους (20% ή 40% για άδεια εσωτερικού, διπλάσιες αποδοχές για άδεια εξωτερικού)

Προς ΠΡΟΣ :Την Γενική Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης KOIN: Γενική Δ/ντρια ΓΔΑΠΚ
Θέμα: Καταβολή αυξημένων αποδοχών κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικών υπηρεσιακών αδειών

Η χορήγηση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης, όπως έχει προβλεφθεί από τις διατάξεις του Ν. 3528/2007, άρθρα 47, 58, αποτελεί δικαίωμα των εν ενεργεία δημοσίων υπαλλήλων. Κατά τη διάρκεια της εν λόγω άδειας οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται προσαύξηση των αποδοχών τους, που κυμαίνεται ανάλογα με τον τόπο της μετεκπαίδευσής τους (20% ή 40% για άδεια εσωτερικού, διπλάσιες αποδοχές για άδεια εξωτερικού).
Τελευταία, τουλάχιστον για τη διετία 2007-2008, παρατηρείται από το Υπουργείο Πολιτισμού η καθυστέρηση (για τουλάχιστον 6 μήνες από την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών) της καταβολής των προσαυξημένων αποδοχών στους αρχαιολόγους, στους οποίους έχει χορηγηθεί εκπαιδευτική άδεια, λόγω της μη πρόβλεψης του ύψους των αναγκαίων πιστώσεων από τις αρμόδιες Υπηρεσίες ή της μη έγκρισής τους από τον αρμόδιο Φορέα.
Με αυτό τον τρόπο οι αρχαιολόγοι αναγκάζονται να καλύπτουν τα έξοδα για την μετεκπαίδευσή τους με δικές τους δαπάνες, πριν την χορήγηση των δικαιούμενων προσαυξήσεων, και χωρίς να είναι δυνατόν να τους γνωστοποιηθεί το χρονοδιάγραμμα για την καταβολή τους..
Συνεπώς για την επίλυση του προβλήματος απαιτούνται::
Α) η πρόβλεψη και έγκριση πιστώσεων για την κάλυψη όλων των δαπανών των χορηγηθεισών αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης.
Β) η καταβολή των προσαυξημένων αποδοχών σε εύλογο χρονικό διάστημα (εφόσον υπάρχει έγκριση των σχετικών πιστώσεων δεν απαιτείται διάστημα περισσότερο από 1 μήνα).
 
 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ε.Α.

 
    Ο Πρόεδρος             Η Γενική Γραμματέας
 
Δημήτρης Αθανασούλης    Άλκηστη Παπαδημητρίου