ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
Ερμού 136, 10553 Αθήνα. Τηλ-Fax.: 2103252214, E-mail:archaeol@otenet.gr, www.sea.org.gr
 
 
Αθήνα,   13/9/2021
Αρ. Πρωτ.: 189
 
ΠΡΟΣ: 1. Υπουργό Εσωτερικών
            2. Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Εσωτερικών
            3. Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού
            4. Γενικό Γραμματέα Πολιτισμού
            5. Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών 
            6. Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
 
 
Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,
 
Αξιότιμοι κύριοι Γενικοί Γραμματείς,
 
Το άρθρο 38 του Ν. 4765/2021 περί ΑΣΕΠ ρυθμίζει ζητήματα της διάρκειας  απασχόλησης του προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες μέσα σε συνολικό χρόνο δώδεκα (12) μηνών, εκτός του προσωπικού που υπάγεται στις εξαιρέσεις της παραγράφου 2 του αυτού άρθρου, η διάρκεια των συμβάσεων των οποίων επιτρέπεται να είναι μέχρι δώδεκα (12) μήνες και να ανανεώνεται ή να παρατείνεται έως το τέλος του προγράμματος ή του έργου, στο πλαίσιο του οποίου προσλαμβάνεται. Συγκεκριμένα, η εξαίρεση αφορά στο προσωπικό που απασχολείται στον σχεδιασμό, τη διοικητική υποστήριξη, την εκτέλεση και την παρακολούθηση αναπτυξιακών προγραμμάτων ή έργων που χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται ή επιδοτούνται από ευρωπαϊκούς πόρους ή διεθνείς οργανισμούς ή απασχολείται σε ερευνητικά προγράμματα και προγράμματα τεχνικής βοήθειας του ΕΣΠΑ ή για την εκπλήρωση υποχρεώσεων που απορρέουν από συμβάσεις με διεθνείς οργανισμούς ή απασχολείται σε συμβάσεις έργου διάρκειας έως πέντε (5) ετών για την εκμετάλλευση εστιατορίων, αναψυκτηρίων και γενικώς χώρων αναψυχής.
 
Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού στο πλαίσιο του πολυσχιδούς έργου τους προσλαμβάνουν ΙΔΟΧ προσωπικό για την εκτέλεση ανασκαφών και έργων τεκμηρίωσης, συντήρησης, αποκατάστασης, αναστήλωσης, έκθεσης και εν γένει ανάδειξης μνημείων και αρχαιολογικών χώρων. Στο προσωπικό αυτό περιλαμβάνονται αρχαιολόγοι, μηχανικοί διαφόρων ειδικοτήτων, συντηρητές, διοικητικό προσωπικό, σχεδιαστές, εργατοτεχνίτες, μαρμαροτεχνίτες και άλλοι τεχνίτες, η δαπάνη μισθοδοσίας των οποίων καλύπτεται τόσο από το Εθνικό ΠΔΕ όσο και από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. Οι εξαιρέσεις στις διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού στα αρχαιολογικά έργα έχουν κατοχυρωθεί με σειρά προηγούμενων νομοθετημάτων, ακριβώς για να εξασφαλιστεί η επιτυχής υλοποίηση των εξειδικευμένων αρχαιολογικών έργων, την αναπτυξιακή διάσταση των οποίων κανείς δεν έχει παραγνωρίσει.
 
Πρόσφατα, η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών σε έγγραφό της (αρ. πρωτ.: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.12/156/8337/12.7.2021) εξέφρασε την άποψη ότι το προσωπικό που προσλαμβάνεται από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για την υλοποίηση αρχαιολογικών έργων που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) και τον Τακτικό Προϋπολογισμό δεν εμπίπτει στις εξαιρέσεις του άρθρου 2. Ωστόσο, κατά τη διατύπωση της άποψης αυτής προφανώς δεν ελήφθη υπόψη το γεγονός ότι ακόμα και οι αρχαιολογικές εργασίες/ανασκαφές που υλοποιούνται σε μεγάλα τεχνικά έργα τρίτων, εντάσσονται στο πλαίσιο αναπτυξιακών προγραμμάτων της χώρας με μεγάλη σημασία για την εθνική μας οικονομία. Αυτό, άλλωστε, έχει αποτυπωθεί και στην αιτιολογική έκθεση του εν λόγω νόμου, αποτελώντας σαφώς βούληση του νομοθέτη και στην περίπτωση αυτή.
Η ατυχής αυτή ερμηνεία του νόμου απειλεί την εξέλιξη έργων τόσο υπερτοπικού χαρακτήρα, όπως η κατασκευή του νέου αερολιμένα στο Καστέλι Χανίων, όσο και τοπικού χαρακτήρα, όπως αρχαιολογικά έργα που χρηματοδοτούνται μέσω Προγραμματικών Συμβάσεων από τους Δήμους και τις Περιφέρειες, αλλά και στην προπαρασκευή των έργων προς ένταξη στην επόμενη Προγραμματική Περίοδο (ΕΣΠΑ 2021-2027), καθώς και σε όλα τα έργα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού που εντάσσονται στο Ταμείο Ανάκαμψης. Αν στα έργα αυτά, τα οποία έχουν βεβαίως χρονικό ορίζοντα μεγαλύτερο του 8μήνου, απολυθεί το εξειδικευμένο προσωπικό που σήμερα εργάζεται, τα έργα κινδυνεύουν με μεγάλες καθυστερήσεις που θα έχουν άμεση επίπτωση στην απορροφητικότητα των ΠΕΟ, του ΕΣΠΑ και των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης.
 
Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων ζητά τη άμεση θεραπεία του θέματος με την έκδοση ερμηνευτικής εγκυκλίου που θα εντάσσει την πρόσληψη του συνόλου του ΙΔΟΧ προσωπικού για την εκτέλεση αρχαιολογικών έργων στις εξαιρέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του Ν. 4765/2021.
 
 
                                                 Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΑ,
 
                          Η Πρόεδρος                Η Γενική Γραμματέας
                    
                      Δέσποινα Κουτσούμπα
                   
                   Εύα Γιατρουδάκη