Σας γνωρίζουμε ότι με την αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/Α3/Φ/106/28622/1-4-2009 απόφαση του ΥΠ.ΠΟεγκρίθηκε η άδεια απουσίας για τα μέλη του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, προκειμένου να συμμετάσχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας, την 10η Απριλίου 2009,

Προς Όλα τα μέλη Σ.Ε.Α.
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
 
Σας γνωρίζουμε ότι με την αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/Α3/Φ/106/28622/1-4-2009 απόφαση του ΥΠ.ΠΟεγκρίθηκε η άδεια απουσίας για τα μέλη του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, προκειμένου να συμμετάσχουν στην Ετήσια Τακτική  Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας, την 10η Απριλίου 2009, ως εξής:
 
Α) Άδεια απουσίας δύο (2) ημερών, στις 9 & 10/4/2009 σε όσα μέλη του ΣΕΑ υπηρετούν εκτός Νομού Αττικής
Β) Άδεια απουσίας μίας (1) ημέρας στις 10/4/2009 σε όσους υπηρετούν στο Νομό Αττικής.

 
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ε.Α.
 
 
Ο Πρόεδρος               Η Γενική Γραμματέας
 
 
Δημήτρης Αθανασούλης     Άλκηστη Παπαδημητρίου