ΠΡΟΣ: ........................... (ΥΠΗΡΕΣΙΑ)
 
ΚΟΙΝ. ..................................... (ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ)
 
 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΠΕΡΓΙΑ - ΑΠΟΧΗ
 
Ο/Η κάτωθι υπογεγραμμένος/η .........(ΟΝΟΜΑ), που υπηρετώ στην ...........(ΥΠΗΡΕΣΙΑ), δηλώνω ότι συμμετέχω στην απεργία - αποχή που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ από κάθε διαδικασία ή ενέργεια που συνδέεται με την διαδικασία αξιολόγησης και ως εκ τούτου δεν δύναμαι να υποβάλω καμία έκθεση αξιολόγησης ως αξιολογητής ή αξιολογούμενος.
Σημειώνεται ότι η συμμετοχή μου στην ως άνω νομίμως προκηρυχθείσα απεργιακή κινητοποίηση  αποτελεί νόμιμο και συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμά μου και συνεπεία αυτού δεν μπορεί να επιφέρει εις βάρος μου καμία έμμεση ή άμεση μορφή διοικητικής ή άλλης συνέπειας.
Με την επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός μου.
 
                                                                                                                                         .............., ......../2020
 
Ο /Η υπάλληλος
 
 
............................... (ΥΠΟΓΡΑΦΗ)