ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
Ερμού 136, 10553 Αθήνα. Τηλ-Fax.: 2103252214, E-mail:archaeol@otenet.gr, www.sea.org.gr
 

 Αθήνα,  28/8/2020
 Αρ. Πρωτ.:219
 
Προς:
Υπηρεσιακό Γραμματέα ΥΠΠΟΑ
κ. Εμμανουήλ Αντωνόπουλο              
 
 
Με την ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/ΓΔΔΗΔ/ΔΔΑΔ/ΓΔΜΠ/418309/34596/32609/31090/11903/20-8-2020 απόφασή σας αλλάξατε τη σύνθεση του Α΄ Υπηρεσιακού Συμβουλίου, κατόπιν παραίτησης της προηγούμενης προέδρου.
 
Παρακαλούμε για τον έλεγχο της απόφασης αυτής, καθότι με βάση τις διατάξεις του άρθρου 161 του Υ.Κ. «στα Συμβούλια που συγκροτούνται με τις διατάξεις των άρθρων 157, 158, 159 και 160 ο αριθμός των μελών που ορίζονται από κάθε φύλο ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το 1/3 του συνόλου των μελών του Συμβουλίου».
 
 
 
 
                                            Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΑ,
 
                            Η Πρόεδρος                Η Γενική Γραμματέας
                     Δέσποινα Κουτσούμπα                     Εύα Γιατρουδάκη