Απόψεις επί του κειμένου δημόσιας διαβούλευσης «Αρχές νομοθετικής πρωτοβουλίας για τη νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

Απόψεις επί του κειμένου δημόσιας διαβούλευσης «Αρχές νομοθετικής πρωτοβουλίας για τη νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ».

Στο προαναφερθέν κείμενο, στις παραγράφους 29 και 30 που αφορούν στις αρμοδιότητες που εκχωρούνται στις νέες Περιφέρειες περιλαμβάνεται ο «πολιτισμός» με το σκεπτικό ότι δεν είναι αναγκαία στον τομέα αυτό «η ενότητα της κρατικής πολιτικής σε ολόκληρη την επικράτεια».
Επισημαίνουμε ότι ο όρος «πολιτισμός» είναι πολύ γενικός και περιλαμβάνει πληθώρα πεδίων, όπως οι καλές τέχνες, η μουσική, ο κινηματογράφος, το θέατρο κ.λπ., τα οποία σήμερα αποτελούν αρμοδιότητα του ΥΠΠΟΤ και τα οποία μπορεί να αποκεντρωθούν ώστε να είναι αμεσότερη η συμμετοχή των πολιτών. Προφανώς, αυτές οι δραστηριότητες πολιτισμού συγκαταλέγονται και στις κοινωνικές υπηρεσίες, που παρέχουν οι Δήμοι (βλ. παρ. 71).
Στον όρο αυτό όμως, περιλαμβάνεται και η πολιτιστική κληρονομιά (αρχαία και νεώτερα μνημεία), η προστασία και διαχείριση της οποίας πρέπει να παραμείνει στα κρατικά όργανα, δηλαδή τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΤ, όπως επιτάσσει το άρθρο 24 του Συντάγματος «1. Η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του Κράτους και δικαίωμα του καθενός….». Στο πλαίσιο αυτό εξάλλου, τα θέματα της προστασίας του περιβάλλοντος και της δασικής πολιτικής παραμένουν στα κρατικά όργανα. Ως προς το πολιτιστικό περιβάλλον, η συνταγματική επιταγή υλοποιείται με το Ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς».
Η αναγκαιότητα για την χάραξη κρατικής πολιτικής για τις αρχαιότητες και την πολιτιστική κληρονομιά, καθώς και η εφαρμογή επιστημονικών μεθόδων και τεχνογνωσίας που πηγάζουν από τη μακρόχρονη επιστημονική εργασία της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας του ΥΠΠΟΤ σε πανελλήνια κλίμακα, είναι αυταπόδεικτη για την προστασία των μνημείων και την διατήρηση της ιστορικής μνήμης (βλ. Ν. 3028/2002).
Η διόρθωση του κειμένου διαβούλευσης για το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ σύμφωνα με τα προαναφερθέντα κρίνεται απολύτως αναγκαία για την προστασία των μνημείων, αλλά και τη συμμόρφωση με τις συνταγματικές επιταγές.

 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ