ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
Ερμού 136, 10553 Αθήνα. Τηλ-Fax.: 2103252214, 6937075765, E-mail:archaeol@otenet.gr,www.sea.org.gr
 
 
Αθήνα,  3/06/2020
Αρ. Πρωτ.: 105
 
ΠΡΟΣ:
1. Την Πρόεδρο και τα μέλη (τακτικά και αναπληρωματικά) του Α΄ Υπηρεσιακού Συμβουλίου Μονίμων και ΙΔΑΧ
2. Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
3. Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού.
 
ΚΟΙΝ:
1. Υπουργό Πολιτισμού & Αθλητισμού
2. Υπηρεσιακό Γραμματέα ΥΠΠΟΑ
3. Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και    Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
4. Τα Μέλη του Σ.Ε.Α.
 
 
Θέμα: Λειτουργία Α΄ Υπηρεσιακού Συμβουλίου του ΥΠ.ΠΟ.Α.
 
Το Δ.Σ. του ΣΕΑ παρακολουθεί με έντονη ανησυχία το θέμα της μη λειτουργίας,εδώ και μήνες (τελευταία συνεδρίαση έγινε τον Ιανουάριο), του Α’ Υπηρεσιακού Συμβουλίου του ΥΠ.ΠΟ.Α., το οποίο έχει ως αντικείμενο την εξέταση υπηρεσιακών ζητημάτων αρχαιολόγων, ιστορικών τέχνης, μουσειολόγων, λαογράφων και ιστορικών. Είναι κατανοητή έως ένα βαθμό η καθυστέρηση λόγω της πανδημίας  που ενέσκηψε και των περιοριστικών μέτρων που ελήφθησαν από τις 22 Μαρτίου για την αντιμετώπισή της, που αναστάτωσαν την υπηρεσιακή και προσωπική ζωή όλων των εργαζομένων. Εντούτοις, στην πορεία βρέθηκαν τρόποι μέσω της τεχνολογίας, με την εξ αποστάσεως εργασία και τις τηλεδιασκέψεις να λειτουργήσουν οι υπηρεσιακές μονάδες και τα όργανα του ΥΠΠΟΑ σε ικανοποιητικό βαθμό. 
 
Διαπιστώνουμε όμως ότι το Α’ Υπηρεσιακό Συμβούλιο συνεχίζει να παραμένει αδρανές,ακόμη μέχρι και σήμερα, που οι συνθήκες πλέον σταδιακά ομαλοποιούνται, με αποτέλεσμα να έχει συσσωρευτεί προς εξέταση μεγάλος αριθμόςζητημάτων που έχει εισαχθεί στη Γραμματεία του, όπως θέματα εργασιακών μεταβολών, άδειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης, άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή και πλείστα άλλακαι παρά το γεγονός ότι τα περισσότερα από αυτά έχουν χρονικές προθεσμίες. 
 
Ιδιαίτερα επισημάνουμε, όπως είχαμε κάνει επανειλημμένα και στο παρελθόν, το σοβαρό θέμα της αναγνώρισης προϋπηρεσίας συναδέλφων (μονίμων και ΙΔΑΧ), το οποίο έτεινε να ομαλοποιηθεί με την σταδιακή εξέταση των σχετικών αιτημάτων, που έχουν κατατεθεί εδώ και αρκετά έτη. Η νέα καθυστέρηση εντείνει το πρόβλημα, και επηρεάζει αρνητικά την βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη των συναδέλφων. Επιπλέον, η μη αναγνώριση της προϋπηρεσίας των αιτούντων, θα τους έφερνε σε μειονεκτική θέση έναντι των υπολοίπων, σε περίπτωση ανάληψης θέσης ευθύνης, είτε μέσω κρίσεων είτε μέσωτοποθέτησης με Υπουργική Απόφαση (διαδικασία για την οποία ο ΣΕΑ έχει εκφράσει τις έντονες αντιρρήσεις του).
 
Καλούμε την Πρόεδρο του Α΄ Υπηρεσιακού Συμβουλίου και σε περίπτωση αξεπέραστου κωλύματος τον νόμιμο αναπληρωτήτης να αναλογιστούν τις ευθύνες τουςκαι να συγκαλέσουν άμεσα το Συμβούλιο, ώστε σε από κοινού προγραμματισμό με τα άλλα αρμόδια στελέχη της Διοίκησης και τακτές συνεδριάσεις να εξεταστούν μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα τα σοβαρά θέματα που εκκρεμούν.
 
 
 
                                                  Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΑ
 
 
 
                                                Η Πρόεδρος          Η Γενική Γραμματέας
                               
                                             Σταματία Μαρκέτου     Ειρήνη Σκιαδαρέση