ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
Ερμού 136, 10553 Αθήνα. Τηλ-Fax.: 2103252214,Email:archaeol@otenet.gr,
www.sea.org.gr
 
  Αθήνα, 12/4/2020
  Αρ. Πρωτ.: 94

  Προς:
  τα μέλη του ΣΕΑ

Σύνοψη κατευθύνσεων επί έργων ΕΣΠΑ εν καιρώ επιδημίας
 
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
εν όψει της δηλωθείσας κατεύθυνσης από το Υπουργείο Υγείας ότι τα μέτρα όχι απλώς δεν πρέπει να χαλαρώσουν, αλλά πρέπει να επιταθούν μέσα στον Απρίλιο, ο ΣΕΑ επαναλαμβάνει σε όλους τους τόνους, ότι πρώτιστη επιδίωξη θα πρέπει να είναι η εξασφάλιση της υγείας τόσο των εργαζομένων όσο και του ευρύτερου πληθυσμού.
Με αυτό ως δεδομένο, και με κύρια κατεύθυνση το γεγονός ότι όλοι οι Προϊστάμενοι έχουν πρωτίστως την πολύ σοβαρή ευθύνη για την εξασφάλιση της υγείας των εργαζομένων, που προέχει όλων,  η σχετική απόλυτη θεσμική κάλυψη από την Πολιτεία πρέπει να θεωρείται δεδομένη. Αυτό έρχεται σε απόλυτη συμφωνία με την 5η Γενική οδηγία της Εγκυκλίου της 16.3.2020 του ΥΠΕΣ (ΔΙΔΑΔ/Φ69/109/οικ.8000), όπου αναφέρεται ρητά ότι "σε κάθε περίπτωση υπενθυμίζεται εκ νέου ότι στο πλαίσιο της αρμοδιότητας κάθε προϊσταμένης αρχής για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού που υπηρετεί σε αυτήν, θα πρέπει οι αρμόδιοι προϊστάμενοι, σταθμίζοντας την υποχρέωση αφενός προστασίας της υγείας των υπαλλήλων και αφετέρου εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος, να προβαίνουν κατ' άσκηση διακριτικής ευχέρειας σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για τη διασφάλισή τους".
Σε αυτήν την εποχή η πολιτική ηγεσία οφείλει να επιτρέπει στους προϊσταμένους την ανάληψη σχετικών πρωτοβουλιών ευέλικτων χειρισμών, χωρίς να τους κατηγορεί για τυχόν ανατροπή προγραμματισμένου έργου. Η συνθήκη είναι κρίσιμη. Δηλώνουμε ότι το ύφος των επιπλήξεων, το οποίο χαρακτηρίζει την πολιτική ηγεσία, δεν μπορεί να γίνει δεκτό και καλούμε τους συναδέλφους να απευθύνονται στον Σύλλογο σε περίπτωση που τους ασκούνται τέτοιες πιέσεις. 
 
α. Τα μέτρα πρόληψης και προστασίας αφορούν όλους τους υπαλλήλους
  • Πιο συγκεκριμένα, σας υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με  το άρθρο 5 της από 11/3/2020 ΠΝΠ  τα επείγοντα μέτρα για την πρόληψη και προστασία από τον κορωνοϊό αφορούν στους Υπαλλήλους που απασχολούνται στις δημόσιες Υπηρεσίες με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, των ΙΔΟΧ συμπεριλαμβανομένων.
Μάλιστα, σε συνέχεια των σχετικών εγκυκλίων του ΥΠΕΣ.[ α) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/12.3.2020 (ΑΔΑ: ΩΦΠΩ46ΜΤΛ-87Χ) εγκύκλιος, β) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/109/οικ.8000/16.3.2020 (ΑΔΑ: ΩΤΣΟ46ΜΤΛ6-6Ι1) εγκύκλιος, γ) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/110/οικ.8189/20.3.2020 (ΑΔΑ: 6Δ8Ι46ΜΤΛ6-8ΞΩ) εγκύκλιος, δ)  αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/111/οικ. 8196/23.3.2020 (ΑΔΑ: 6Ω4Υ46ΜΤΛ6-ΖΕΒ) εγκύκλιος, ε)  αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/112/οικ.8632/2.4.2020(ΑΔΑ:ΩΗ5446ΜΤΛ6-ΟΩΧ)],καθίσταται σαφές  ότι και το ΙΔΟΧ προσωπικό δικαιούται:
  1. ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ, για την ταυτότητα του λόγου, για την οποία χορηγείται, ιδίως την προστασία της υγείας των ηλικιωμένων γονέων των υπαλλήλων, ενόψει της αντικειμενικής αδυναμίας ανάληψης της φροντίδας των τέκνων από αυτούς.
  2. ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ή ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: Δεδομένου ότι είναι υποχρεωτική εν προκειμένω η προάσπιση και η προστασία της δημόσιας υγείας, για το προσωπικό που δεν δύναται λόγω της φύσης των καθηκόντων του να παρέχει εξ αποστάσεως εργασία, δύναται κατά την κρίση του αρμόδιου Προϊσταμένου είτε να προσέρχεται σε βάρδιες, προκειμένου να αποφεύγεται ο συνωστισμός στην Υπηρεσία ή να απασχολείται εκτάκτως σε άλλα καθήκοντα, εφόσον έχει την εμπειρία και τις γνώσεις, στις οργανικές μονάδες εκείνες, όπου απαιτείται η συνδρομή περισσοτέρων υπαλλήλων βάσει και της κατάστασης, όπως έχει διαμορφωθεί λόγω των ειδικών αδειών απουσίας που έχουν προβλεφθεί. 
  • Τα παραπάνω επαναλήφθηκαν και στην αρ.ΥΠΠΟΑ/ΓΓΓΠ/147022/ 2952/20.3.2020 εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα Πολιτισμού: "Λήψη αναγκαίων μέτρων στο πλαίσιο περιορισμού της διασποράς του COVID 19 και την παρ. 5."Για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που απασχολείται στο Υπουργείο μας, να ισχύσουν με ευθύνη των Προϊσταμένων των Υπηρεσιών κι εφόσον αυτό είναι δυνατό, οι προβλέψεις της εκ περιτροπής και της εξ αποστάσεως εργασίας χωρίς μείωση των απολαβών τους και με γνώμονα την υγεία των εργαζομένων."
  • Είναι αυτονόητο ότι στα ημερολόγια και τα παρουσιολόγια των έργων ΕΣΠΑ θα αποτυπώνεται ακριβώς το νέο καθεστώς εργασίας των ΙΔΟΧ υπαλλήλων (άδεια ειδικού σκοπού,  ειδική άδεια απουσίας  ευπαθών  ομάδων, αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού, εργασία μόνο με φυσική παρουσία γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα παροχής εξ αποστάσεως εργασίας λόγω της φύσεως του αντικειμένου της εργασίας, εργασία με φυσική παρουσία εκ περιτροπής με εργασία με εξ αποστάσεως, παροχή υπηρεσιών με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων).
β. Δυνατότητες αναπροσαρμογών στα συγχρηματοτοδούμενα έργα
Κατά τα άλλα, κάθε Υπηρεσία που εκτελεί το συγχρηματοδοτούμενο έργο,  σταθμίζοντας τις ειδικές συνθήκες που επικρατούν, δύναται:
  • Είτε να αναθεωρήσει τον προγραμματισμό των προσκλήσεων για πρόσληψη  ή εφόσον έχει ολοκληρωθεί η παραλαβή των δικαιολογητικών των υποψηφίων, να μην αναρτήσει τους πίνακες κατάταξης, προσωρινούς ή/και οριστικούς, και να εκδώσει τις διοικητικές πράξεις  πρόσληψης σε μεταγενέστερο χρόνο ανάλογα με τις εξελίξεις.
  • Είτε να προχωρήσει στην πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού για το έργο, λαμβάνοντας υπόψη τα μέτρα για την πρόληψη και προστασία από τον κορωνοϊό, τη φύση των έργων και το αντικείμενο της εργασίας των ειδικοτήτων του προσληπτέου προσωπικού.
  • Να προχωρήσει, επίσης, σε παρατάσεις των συμβάσεων εργασίας του ήδη υπηρετούντος προσωπικού ΙΔΟΧ, εκτιμώντας τις ανάγκες για την απρόσκοπτη υλοποίηση του έργου.
Τέλος, υπογραμμίζουμε ότι καταβάλλεται προσπάθεια το ΥΠΠΟΑ, με πρωτοβουλία της ΕΔΕΠΟΛ, να προωθήσει ρύθμιση για την  απόλυτη θεσμική κατοχύρωση της καταβολής της μισθοδοσίας των ΙΔΟΧ χωρίς περικοπές.
 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΑ,
                        
Η Πρόεδρος                    Η Γενική Γραμματέας
                         Σταματία Μαρκέτου               Ειρήνη Σκιαδαρέση