ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
Ερμού 136, 10553 Αθήνα. Τηλ-Fax.: 2103252214, E-mail:archaeol@otenet.gr, www.sea.org.gr
 
                                                                             Αθήνα 18-8-2019
                                                                        αρ. πρωτ. 593
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
Παρατηρήσεις του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων
σχετικά με τη μη σύννομη σύνθεση του ΚΑΣ και του ΚΣΝΜ
 
Με αφορμή την ανακοίνωση της νέας σύνθεσης του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου και του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων (ΦΕΚ 558/ΥΟΔΔ/13-8-2019), θέλουμε να επισημάνουμε ότι, όπως έχει επανειλημμένως τονίσει ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων, είναι απαραίτητη η προστασία του κύρους των Κεντρικών Συμβουλίων του ΥΠ.ΠΟ.Α., που μπορεί να επιτευχθεί με:
-την απρόσκοπτη ολοκλήρωση της θητείας τους, σε κάθε περίπτωση
-τον ορισμό των μελών τους ex officio από πανεπιστήμια, επιστημονικούς και άλλους φορείς (μεταξύ αυτών και του Σ.Ε.Α.) και όχι με αυθαίρετη επιλογή της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας
-την άσκηση της προεδρίας των Κεντρικών Συμβουλίων από Ανώτατο Δικαστικό, όπως συμβαίνει και στην περίπτωση των Τοπικών Συμβουλίων, ώστε να διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα στην κρίση των υποθέσεων και η ανεξαρτησία από πολιτικές σκοπιμότητες και
-την αποκατάσταση του πρότερου αποφασιστικού τους ρόλου έναντι του υφιστάμενου γνωμοδοτικού.
Δυστυχώς, η νέα πολιτική ηγεσία άλλαξε τη σύνθεση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 558/ΥΟΔΔ/13-8-2019) προτού ολοκληρωθεί η θητεία των μελών του, και μάλιστα με τέτοια σπουδή που είχε ως αποτέλεσμα να συμπεριληφθεί πρόσωπο που δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις ορισμού μελών των Κεντρικών Συμβουλίων, όπως καθορίζονται στο άρθρο 50 του Ν. 3028/2002, το οποίο βέβαια στη συνέχεια αντικαταστάθηκε υπό το βάρος της επισήμανσης της παρανομίας και των σχετικών επικρίσεων (ΦΕΚ 580/ΥΟΔΔ/16-8-2019).
Όμως, η βιασύνη και η προχειρότητα με την οποία εκδόθηκαν αυτές οι Υπουργικές Αποφάσεις, οδήγησαν σε ακόμη μια σοβαρή παρατυπία στη σύνθεση τόσο του ΚΑΣ όσο και του ΚΣΝΜ, που δεν θεραπεύτηκε με το διορθωτικό ΦΕΚ της 16/8/2019: οι δύο Υπουργικές Αποφάσεις που περιλαμβάνονται στο ΦΕΚ 558/ΥΟΔΔ/13-8-2019 ορίζουν διπλή αναπλήρωση του Γενικού Γραμματέα ως Προέδρου του Συμβουλίου (βλ. σημείο Α1 και σημείο Γ, σημείο Ι1 και ΙΙ αντιστοίχως των ΥΑ), τόσο από αναπληρωματικό μέλος του Συμβουλίου, όσο και από την Νομική Σύμβουλο του Κράτους. Πρόκειται για λάθος εφαρμογή του άρθρου 50 του Αρχαιολογικού Νόμου (3028/02) που παράγει όχι μόνο το διοικητικό «παράδοξο» να αναπληρούται ο Πρόεδρος του Συμβουλίου από δύο διαφορετικούς αναπληρωτές ταυτόχρονα, αλλά επιπλέον οδηγεί και σε μαθηματικό «παράδοξο»: σε περίπτωση απουσίας του Γ.Γ. του ΥΠ.ΠΟ.Α, το ΚΑΣ αποκτά σύνθεση 18 μελών (αντί για 17 που ορίζει ο νόμος) και το ΚΣΝΜ έχει σύνθεση 16 μελών (αντί για 15 που προβλέπει ο νόμος), αφού επιπλέον μετέχει στο ΚΑΣ και ο αναπληρωτής του Γ.Γ. και ο αναπληρωτής του Νομικού Συμβούλου του ΥΠ.ΠΟ.Α.! Είναι προφανές ότι μια τέτοια σύνθεση δεν είναι σύννομη.
Επειδή βασική προϋπόθεση για τη νομιμότητα των γνωμοδοτήσεων των Κεντρικών Συμβουλίων, αποτελεί και η σύννομη σύνθεσή τους, θα πρέπει άμεσα να ανακοινοποιηθούν στο ορθό οι σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις, σύμφωνα με όσα ορίζει η αρχαιολογική νομοθεσία.
Λυπούμαστε, καθώς τα διαδραματισθέντα, που ασφαλώς κινούνται στον αντίποδα των προτάσεων του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, αποτελούν σοβαρό πλήγμα σε βάρος του κύρους των Κεντρικών Συμβουλίων του ΥΠ.ΠΟ.Α.
 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ