Στις 3 Ιουνίου 2016, επιδόθηκε εξώδικη πρόσκληση προς τον Περιφερειάρχη Ν. Αιγαίου, κ. Χατζημάρκο.

Η εξώδικη πρόσκληση είχε ως εξής: