Συνάδελφοι

Σας αποστέλλουμε :

 

1. Το "Υπόμνημα του ΔΣ του ΣΕΑ για το νέο Οργανισμό του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΠΔ 104/2014)", που εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από το Διοικητικό Συμβούλιο και κατατέθηκε στο γραφείο Υπουργού στις 9/10.

2. Το "Παράρτημα Υπομνήματος του ΣΕΑ σχετικά με την υπηρεσιακή κατάσταση των μελών του", που εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από το Διοικητικό Συμβούλιο και κατατέθηκε ( ως συνημμένο του παραπάνω Υπομνήματος) στο γραφείο Υπουργού στις 9/10.

3. Διευκρινιστικό - συμπληρωματικό Σημείωμα στο Παράρτημα Υπομνήματος (9/10), όπως διαμορφώθηκε μετά την ανταλλαγή απόψεων στη Γενική Συνέλευση, και το οποίο κατατέθηκε στο Γραφείο Υπουργού στις 15/10/14.