ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
Ερμού 136, 10553 Αθήνα. Τηλ-Fax.: 2103252214, E-mail:archaeol@otenet.gr, www.sea.org.gr
 
 
 
Αθήνα,  16/2/2024
 Αρ. Πρωτ.: 71
 
Προς:
Υπηρεσιακό Γραμματέα ΥΠΠΟ
κ. Εμμανουήλ Αντωνόπουλο              
 
Κοιν:
Υπουργείο Εσωτερικών/Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα
 
ΘΕΜΑ: Σύνθεση Α Υπηρεσιακού Συμβουλίου του ΥΠΠΟ

Με την 50901/7-2-2024 απόφασή σας τροποποιήσατε τη σύνθεση των Υπηρεσιακών Συμβουλίων του ΥΠΠΟ.

Παρακαλούμε για τον έλεγχο της απόφασης αυτής, ως προς τη Σύνθεση του Α΄ Υπηρεσιακού Συμβουλίου, καθότι με βάση τις διατάξεις του άρθρου 159 του Υ.Κ. το Υπηρεσιακό Συμβούλιο αποτελείται από:  «α) Τρεις (3) μόνιμους υπαλλήλους Προϊσταμένους Διεύθυνσης, από αυτούς που  υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και υπηρετούν στην έδρα του ή στο Νομό Αττικής, για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια που εδρεύουν στο νομό αυτόν.  Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν υπάλληλοι της οικείας υπηρεσίας με τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις για να οριστούν μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, ορίζονται υπάλληλοι από άλλη δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές. Αν ο αριθμός των υπηρετούντων στην έδρα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου δεν επαρκεί για τη συγκρότηση του, ορίζονται υπάλληλοι που υπηρετούν εκτός της έδρας του νομού αυτού, που πληρούν τις προϋποθέσεις.»

Αυτονοήτως τόσο τα τακτικά όσο και τα αναπληρωματικά μέλη του Α Υπηρεσιακού Συμβουλίου, σύμφωνα με την ως άνω διάταξη, διορίζονται από τους υπηρετούντες και υπηρετούσες στο Νομό Αττικής, όπου και η έδρα του Συμβουλίου, ενώ και ο αριθμός των υπηρετούντων Προϊσταμένων Διεύθυνσης στο Νομό Αττικής υπερκαλύπτει τον αριθμό των μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.
 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΑ,
 
Ο Πρόεδρος Η Γενική Γραμματέας
                    
Κωνσταντίνος Πασχαλίδης
                   
Εύα Γιατρουδάκη