Με την ευκαιρία της Γενικής Συνέλευσης του Διεθνούς Συνδέσμου για την Επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα,  που διεξάγεται σήμερα  στο Μουσείο Ακρόπολης, ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων απέστειλε στα μέλη των διεθνών Επιτροπών για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα την παρακάτω επιστολή:

 
ASSOCIATION OF GREEK ARCHAEOLOGISTS
Ermou 136, 10553, Athens. Tel-Fax.: 2103252214, E-mail:archaeol@otenet.gr,
www.sea.org.gr
 
 
 
Athens,  15/9/2022
 
Pr. Number: 107
 
 
Honorable members of the Committees for the return of the Parthenon Sculptures,

On behalf of the Greek archaeologists, we thank you for your interest in the major issue of the return of the Parthenon Sculptures and their reunification with the magnificent monument. This is a claim that concerns all the countries that have suffered from the looting of their monuments.

The services of the Ministry of Culture and all Greek archaeologists see this issue as a significant concern for the restoration of justice and an emblem of the struggle against the dismemberment and looting of cultural property, an international struggle that has been greatly supported in recent years by the debate on the decolonization of museums.

We would like to inform you that the Greek government has made recent moves that undermine this demand and deviate from the country's long-standing and stable position.

In particular:

-In 2019, the Prime Minister of the country referred to "borrowing" the Parthenon Sculptures from the British Museum, while the Greek Minister of Culture has also constantly reiterated the issue of "exchange" of antiquities. For the first time since the 1980s, the Greek government seems to be definitively abandoning the demand for the reunification of the architectural sculptures that were forcibly removed from the Parthenon and is now introducing the demand to "borrow and exchange" the sculptures with the British Museum.

-On 21/7/2022 the Minister of Culture signed, and the government ratified on 8/9/2022, a private agreement which, in violation of the archaeological law, grants 161 Cycladic antiquities to a private institution without having previously checked neither their authenticity nor the legality of their possession by the private collector Stern in the USA, so that the Greek State can claim their return in case it is proven that they have been illegally stolen. The foundation (HACI) to which the possession of the antiquities is granted has been founded and is run by Stern's son and financial director! The agreement stipulates that the 161 Cycladic antiquities will be exhibited for fifty years at the Metropolitan Museum of Art in New York, and for every one item in the collection that comes to Greece within the 50 years, the country will have to send an equal number and quality of Cycladic antiquities from Greek museums.

This action is unprecedented and dangerous. It may lead to the suspension of repatriations at the international level since any collector or dealer in antiquities will be able to set up a room in a private museum of his choice abroad, exhibit the antiquities at his headquarters, and be exempted from the responsibility for the illegal trafficking of antiquities!

As all of the above sounds implausible, we are sending you the agreements and the HACI statutes for you to judge.


From your position on the international sculpture claim committees, please help our claim that Greece should not abandon the application of the international treaties for the identification, documentation, claims, and ultimately the repatriation of Greek antiquities.
 
Association of Greek Archaeologists
 
 
 
 
  Ακολουθεί η ελληνική μετάφραση:
 
 
Αξιότιμα μέλη των Επιτροπών για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα
 
Εκ μέρους των Ελλήνων αρχαιολόγων σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον που δείχνετε για το μείζον ζήτημα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα και την επανένωσή τους με το κορυφαίο μνημείο. Πρόκειται για μια διεκδίκηση που αφορά το σύνολο των χωρών που έχουν υποφέρει από τη λεηλασία των μνημείων τους.
Οι υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ και όλοι οι Έλληνες αρχαιολόγοι αντιμετωπίζουν το ζήτημα αυτό ως μείζον ζήτημα αποκατάστασης της δικαιοσύνης και έμβλημα στον αγώνα κατά του διαμελισμού και της λεηλασίας πολιτιστικών αγαθών,  έναν διεθνή αγώνα που έχει υποστηριχτεί πολύ τα τελευταία χρόνια από τη συζήτηση για την αποαποικιοποίηση  των Μουσείων.
 
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε πρόσφατες κινήσεις που υπονομεύουν το αίτημα αυτό και αφίστανται από την επί δεκαετίες σταθερή θέση της χώρας.
 
Συγκεκριμένα:
-Από το 2019, ο Πρωθυπουργός της χώρας αναφέρθηκε σε «δανεισμό» των γλυπτών του Παρθενώνα από το Βρετανικό Μουσείο, ενώ και η Eλληνίδα Υπουργός Πολιτισμού επαναφέρει συνεχώς ζήτημα «ανταλλαγής» αρχαιοτήτων. Η ελληνική κυβέρνηση για πρώτη φορά από τη δεκαετία του 1980 φαίνεται να εγκαταλείπει οριστικά το αίτημα της επανένωσης των αρχιτεκτονικών γλυπτών που αποσπάστηκαν βίαια από τον Παρθενώνα, και εισάγει πλέον το αίτημα για “δανεισμό και ανταλλαγή” των γλυπτών με το Βρετανικό Μουσείο.
 
-Στις 21/7/2022 η Υπουργός Πολιτισμού υπέγραψε, και η κυβέρνηση επικύρωσε στις 8/9/2022, μια ιδιωτική συμφωνία η οποία, κατά παράβαση του αρχαιολογικού νόμου, παραχωρεί 161 κυκλαδικές αρχαιότητες σε ιδιωτικό ίδρυμα χωρίς προηγουμένως να έχει ελεγχθεί ούτε η γνησιότητά τους ούτε η νομιμότητα της κατοχής τους από τον ιδιώτη συλλέκτη Στερν στις ΗΠΑ, ώστε το Ελληνικό Δημόσιο να διεκδικήσει την επιστροφή τους σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι έχουν κτηθεί παρανόμως. Το ίδρυμα στο οποίο παραχωρείται η Κατοχή των αρχαιοτήτων (HACI) έχει ιδρυθεί και διοικείται από τον γιο και τον οικονομικό διευθυντή του Στερν! Η συμφωνία προβλέπει ότι οι 161 κυκλαδικές αρχαιότητες θα εκτεθούν για πενήντα χρόνια στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης, ενώ για κάθε ένα αντικείμενο της συλλογής που θα έρχεται στην Ελλάδα μέσα στα 50 χρόνια, η χώρα θα πρέπει να στέλνει ισάριθμες και ισάξιες κυκλαδικές αρχαιότητες από τα ελληνικά μουσεία.
 
Η ενέργεια αυτή αποτελεί είναι πρωτοφανής και επικίνδυνη. Μπορεί να οδηγήσει στην αναστολή επαναπατρισμών σε διεθνές επίπεδο, αφού κάθε συλλέκτης ή έμπορος αρχαιοτήτων θα μπορεί να δημιουργεί μία αίθουσα σε ιδιωτικό Μουσείο της αρεσκείας του στο εξωτερικό, να εκθέτει τις αρχαιότητες στην έδρα του και να απαλλάσσεται από τις ευθύνες που τον βαρύνουν για την παράνομη διακίνηση των αρχαιοτήτων! 
 
Σας αποστέλλουμε τις συμφωνίες, καθώς και το καταστατικό του HACI για να κρίνετε.

Από τη θέση σας στις διεθνείς Επιτροπές διεκδίκησης των γλυπτών, παρακαλούμε να βοηθήσετε τη διεκδίκησή μας να μην εγκαταλειφθεί από την Ελλάδα η εφαρμογή των διεθνών Συνθηκών για τον εντοπισμό, την τεκμηρίωση, τη διεκδίκηση και εν τέλει τον επαναπατρισμό ελληνικών αρχαιοτήτων